Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

Evolocumab i wyniki kliniczne u pacjentów z chorobą sercowo-naczyniową ad 7

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Obserwacje te dobrze zgadzają się z wpływem ewolokumabu na objętość płytki miażdżycowej w tętnicach wieńcowych w globalnej ocenie regresji łysinek przy użyciu przeciwciała PCSK9 mierzonego metodą wewnątrznaczyniowego badania ultrasonograficznego (GLAGOV) [17] i pokazują, że ciągłe korzyści sercowo-naczyniowe mogą być naliczane nawet przy obniżonym poziomie cholesterolu LDL. do 20 do 25 mg na decylitr (0,52 do 0,65 mmol na litr), zakres, który jest znacznie niższy od obecnych celów. Opóźnienie między początkiem obniżania poziomu cholesterolu LDL a pojawieniem się pełnej korzyści klinicznej interwencji pod względem zmniejszenia ryzyka klinicznego zostało dobrze udokumentowane w badaniach statyn, ezetymibu i innych terapii obniżających stężenie cholesterolu LDL.15,21-24 Podobnie, w firmie Fourier, wielkość zmniejszenia ryzyka w odniesieniu do kluczowego punktu końcowego pojawiła się z czasem, z 16% w pierwszym roku do 25% po 12 miesiącach, co sugeruje, że tłumaczenie obniżenia poziomu cholesterolu LDL na korzyść kliniczną układu sercowo-naczyniowego wymaga czasu. Ogólnie rzecz biorąc, 74 pacjentów wymagałoby leczenia przez okres 2 lat, aby zapobiec zgonowi, zawałowi mięśnia sercowego lub udarowi.
W obserwacji zgodnej z poprzednimi badaniami intensywniejszego leczenia obniżającego poziom cholesterolu LDL w porównaniu ze stosowaniem statyn o umiarkowanej intensywności, 15,25, nie stwierdziliśmy wpływu dodatkowego obniżenia poziomu cholesterolu LDL na śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych. Częstotliwość stosowania opartych na dowodach farmakoterapii sercowo-naczyniowych obniżających śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych była bardzo wysoka w badaniu FOURIER, w którym wskaźnik śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych stanowił jedną trzecią wskaźników skandynawskiego badania na temat przeżycia simwastatyny (4S) .26 Podobnie jak w Badanie skuteczności dodatkowych redukcji cholesterolu i homocysteiny (SEARCH) oraz IMPROVE-IT w naszym badaniu nie wykazało żadnego wpływu na hospitalizację z powodu niestabilnej dławicy piersiowej. Pojawienie się coraz bardziej czułych testów troponin sercowych prawdopodobnie powoduje, że niedokrwienie serca staje się coraz bardziej kontrowersyjne jako prawdziwa przyczyna hospitalizacji z powodu objawów bólu w klatce piersiowej bez biochemicznych dowodów uszkodzenia miocytów.27 Wreszcie, tempo pilnej rewaskularyzacji wieńcowej wydaje się być bardziej zmienne niż planowa rewaskularyzacja.
Biorąc pod uwagę te zastrzeżenia, wielkość korzyści płynących z ewolokumabu w zmniejszaniu ryzyka wystąpienia poważnych incydentów wieńcowych, udaru mózgu i pilnej rewaskularyzacji wieńcowej jest w dużej mierze zgodna z korzyścią obserwowaną w przypadku statyn w przeliczeniu na milimol / litr obniżenia cholesterolu LDL (ryc. S6 w dodatku uzupełniającym). Obserwacje te są zgodne z metaanalizami danych z badań klinicznych różnych interakcji obniżających poziom lipidów, które wykazują stałe korzyści kliniczne na jednostkę redukcji cholesterolu LDL.28 Podobnie, obserwacje te są poparte danymi z ostatniego badania randomizacyjnego, w którym warianty w PCSK9 i warianty w HMGCR wiązały się z prawie identycznym niższym ryzykiem zdarzeń sercowo-naczyniowych na jednostkę redukcji cholesterolu LDL29.
Osiągnięcie tych bardzo niskich poziomów cholesterolu LDL za pomocą ewolokumabu nie doprowadziło do żadnych istotnych różnic pomiędzy dwiema grupami badanymi pod względem ogólnego odsetka zdarzeń niepożądanych lub odsetka przerwania leczenia
[przypisy: test schirmera, searchterms olx, turkuć podjadek ciekawostki ]

Tags: , ,

No Responses to “Evolocumab i wyniki kliniczne u pacjentów z chorobą sercowo-naczyniową ad 7”

  1. Marcel Says:

    Badajcie sobie poziom potasu w organizmie

  2. Dangle Says:

    [..] Odniesienie w tekscie do cellulit[...]

  3. Bugger Says:

    Trzeba sie badac i tyle

Powiązane tematy z artykułem: searchterms olx test schirmera turkuć podjadek ciekawostki