Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

Cluster-Randomized, Crossover Trial of Head Positioning w ostrym obrysie

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Rola pozycjonowania w pozycji leżącej po ostrym udarze mózgu w poprawie przepływu krwi w mózgu i wyrównawczym ryzyku zapalenia płuc wywołanego przez aspirację doprowadziła do zróżnicowania pozycjonowania głowy w praktyce klinicznej. Chcieliśmy ustalić, czy wyniki leczenia u pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym można poprawić, umieszczając pacjenta w pozycji leżącej płasko (tj. Całkowicie w pozycji leżącej z plecami poziomymi i twarzą do góry) podczas leczenia w celu zwiększenia perfuzji mózgowej. Metody
W pragmatycznym randomizowanym badaniu klinicznym z randomizacją, przeprowadzonym w dziewięciu krajach, przydzielono 11093 pacjentów z ostrym udarem (85% udarów było niedokrwiennych), aby uzyskać opiekę w pozycji leżącej lub pozycji siedzącej z głową podniesiony do co najmniej 30 stopni, zgodnie z przydzieleniem losowym szpitala, do którego zostali przyjęci; wyznaczona pozycja została rozpoczęta wkrótce po przyjęciu do szpitala i była utrzymywana przez 24 godziny. Pierwszorzędowym rezultatem był stopień niepełnosprawności po 90 dniach, jak oceniono przy użyciu zmodyfikowanej skali Rankina (wyniki wahają się od 0 do 6, przy czym wyższe wyniki wskazują na większą niepełnosprawność i wynik 6 oznaczający śmierć).
Wyniki
Mediana odstępu między wystąpieniem objawów udaru i rozpoczęciem przypisanej pozycji wynosiła 14 godzin (zakres międzykwartylowy, 5 do 35). Pacjenci w grupie leżącej na płaskiej powierzchni byli mniej prawdopodobni niż pacjenci z grupy siedzącej, aby utrzymać pozycję przez 24 godziny (87% w porównaniu do 95%, P <0,001). W modelu z proporcjonalną kursem nie było znaczącej zmiany w rozkładzie wyników 90-dniowej niezdolności do pracy w globalnej zmodyfikowanej skali Rankina pomiędzy pacjentami w grupie leżącej a pacjentami w grupie siedzącej (nieskorygowany iloraz szans dla różnicy w rozkładzie wyników na zmodyfikowanej skali Rankina w grupie leżącej na płaskiej, 1,01, 95% przedziale ufności, 0,92 do 1,10, P = 0,84). Śmiertelność w ciągu 90 dni wynosiła 7,3% wśród pacjentów w grupie leżącej i 7,4% wśród pacjentów w grupie siedzącej (P = 0,83). Nie stwierdzono znaczących różnic między grupami w częstości występowania poważnych zdarzeń niepożądanych, w tym zapalenia płuc.
Wnioski
Niepełnosprawność po ostrym udarze nie różniła się istotnie pomiędzy pacjentami przypisanymi do pozycji leżącej na płasko przez 24 godziny, a pacjentami przydzielonymi do pozycji siedzącej z podniesioną głową do co najmniej 30 stopni przez 24 godziny. (Finansowane przez National Health and Medical Research Council of Australia; HeadPoST ClinicalTrials.gov number, NCT02162017.)
Wprowadzenie
SZYBKIE PODEJŚCIE
Pozycja głowy w teście udarowym
01:46
Rokowanie u pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym jest określane w zależności od umiejscowienia i wielkości zatkanego naczynia mózgowego, stopnia dodatkowego przepływu krwi, 1-3 i czasu leczenia reperfuzyjnego.4 Małe, nierandomizowane badania wykazały, że kłamliwy – pozycja płaska (tj. w pozycji leżącej z tyłem poziomym i twarzą do góry) zwiększa przepływ krwi w głównych arteriach5,6 i poprawia natlenienie mózgu, 7,8, podczas gdy pozycja siedząca ciała z podniesioną głową (zwana dalej jako pozycja siedząca ) może zmniejszyć ciśnienie wewnątrzczaszkowe u pacjentów z dużym udarem niedokrwiennym mózgu. 9 Niepewność co do roli pozycjonowania głowy po ostrym udarze i potencjalnym ryzyku dysfunkcji sercowo-płucnej i zapalenia płuc wywołanego przez aspirację10 doprowadziła do niejednoznacznych wytycznych11 i zmienności praktyka kliniczna.12 Pozycjonowanie głowy w badaniu ostrej udaru mózgu (HeadPoST) porównywało wpływ pozycji leżącej do płaskiej z pozycją siedzącą, w powstały wkrótce po udarze i utrzymywane przez 24 godziny, w różnych warunkach opieki zdrowotnej oraz u pacjentów z różnymi rodzajami udaru ostrego.
Metody
Projekt testowy i nadzór
HeadPoST był międzynarodowym, wieloośrodkowym, randomizowanym, opartym na klastrach, crossover, otwartym badaniu z oślepioną oceną wyniku; badanie przeprowadzono w 114 szpitalach (ośrodkach) w dziewięciu krajach (Tabela S1 w Dodatkowym dodatku, dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu)
[hasła pokrewne: turkuć podjadek ciekawostki, test schirmera, zwężenie szpar stawowych ]

Tags: , ,

No Responses to “Cluster-Randomized, Crossover Trial of Head Positioning w ostrym obrysie”

  1. Kingfisher Says:

    Diagnoza w szpitalu to wyciekający tętniak

  2. Olaf Says:

    [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: okulista dziecięcy wrocław prywatnie[...]

  3. Agnieszka Says:

    mam problem ze skaczącym ciśnieniem,

Powiązane tematy z artykułem: test schirmera turkuć podjadek ciekawostki zwężenie szpar stawowych