Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

Skuteczność i bezpieczeństwo produktu Degludec i glarginy w cukrzycy typu 2

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Lek Degludec jest insuliną podstawową o długim czasie działania, podawaną raz dziennie, zatwierdzoną do stosowania u dorosłych, młodzieży i dzieci z cukrzycą. Wcześniejsze otwarte badania wykazały mniejszą codzienną zmienność w działaniu obniżającym stężenie glukozy i niższy poziom hipoglikemii u pacjentów, którzy otrzymywali degludec niż u tych, którzy otrzymywali podstawową insulinę glargine. Brak jednak danych dotyczących bezpieczeństwa sercowo-naczyniowego produktu Degludec. Metody
Losowo przydzielono 7637 pacjentów z cukrzycą typu 2, którzy otrzymywali insulinę degludec (3818 pacjentów) lub insulinę glargine U100 (3819 pacjentów) raz dziennie między kolacją a snem w podwójnie ślepej próbie klinicznej z rozpoznaniem zdarzeń sercowo-naczyniowych, której celem było leczenie. . Pierwszorzędnym złożonym wynikiem w analizie czasu do wystąpienia było pierwsze wystąpienie rozpoznanego poważnego zdarzenia sercowo-naczyniowego (zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych, niezakończonego zgonem zawału mięśnia sercowego lub udar niezakończony zgonem) z wcześniej określonym marginesem nierówności 1,3. Oszacowana ciężka hipoglikemia, określona przez American Diabetes Association, była wcześniej zdefiniowanym, skorygowanym pod względem wielokrotności drugorzędnym wynikiem.
Wyniki
Spośród pacjentów poddanych randomizacji 6509 (85,2%) wykazało chorobę sercowo-naczyniową, przewlekłą chorobę nerek lub oba. W punkcie wyjściowym średni wiek wynosił 65,0 lat, średni czas trwania cukrzycy 16,4 lat, a średni (. SD) poziom glikowanej hemoglobiny wynosił 8,4 . 1,7%; 83,9% pacjentów otrzymywało insulinę. Pierwotny wynik wystąpił u 325 pacjentów (8,5%) w grupie otrzymującej degludec iu 356 (9,3%) w grupie leczonej glargine (współczynnik ryzyka, 0,91, 95% przedział ufności, 0,78 do 1,06, p <0,001 dla nie gorszej jakości). Po 24 miesiącach średni poziom hemoglobiny glikowanej wynosił 7,5 . 1,2% w każdej grupie, podczas gdy średni poziom glukozy w osoczu na czczo był istotnie niższy w grupie degludec niż w grupie glargine (128 . 56 vs 136 . 57 mg na decylitr, P <0,001). U 187 pacjentów (4,9%) w grupie degludecu i 252 (6,6%) w grupie leczonej glargine wystąpiła ciężka hipoglikemia, z bezwzględną różnicą wynoszącą 1,7 punktu procentowego (stosunek częstości, 0,60; P <0,001 dla przewagi; iloraz szans; 0,73; P <0,001 dla wyższości). Częstotliwość zdarzeń niepożądanych nie różniła się między obiema grupami.
Wnioski
Wśród pacjentów z cukrzycą typu 2 o wysokim ryzyku zdarzeń sercowo-naczyniowych, degludec był nie gorszy niż glargine w odniesieniu do częstości poważnych incydentów sercowo-naczyniowych. (Finansowane przez Novo Nordisk i inne; DEVOTE ClinicalTrials.gov number, NCT01959529.)
Wprowadzenie
Powikłania sercowo-naczyniowe pozostają dwa do czterech razy częstsze u pacjentów z cukrzycą typu 2 niż u osób bez cukrzycy.1 Badania obserwacyjne sugerują, że pacjenci z cukrzycą typu 2, którzy wymagają insuliny, mają zwiększoną częstość incydentów sercowo-naczyniowych.1-3 Jednak duże kliniczne W badaniu z udziałem pacjentów z zaburzeniami poziomu glukozy na czczo, upośledzoną tolerancją glukozy lub cukrzycą typu 2 zgłaszano wyniki sercowo-naczyniowe u tych, którzy otrzymywali podstawową insulinę glargine, podobną do wyników uzyskanych u pacjentów, którzy otrzymali standardową opiekę.4
Lek Degludec jest insuliną podstawową o długim czasie działania, podawaną raz na dobę, zatwierdzoną do stosowania u dorosłych, młodzieży i dzieci z cukrzycą. 5-7 Wcześniejsze otwarte badania wykazały mniejszą codzienną zmienność w działaniu obniżającym stężenie glukozy i niższą częstość występowania hipoglikemii wśród pacjentów, którzy otrzymywali degludec niż wśród osób otrzymujących glarginę. 9. Food and Drug Administration (FDA) wymagało przeprowadzenia specjalnego wstępnego badania wyników sercowo-naczyniowych w celu oceny bezpieczeństwa sercowo-naczyniowego degludec w porównaniu z glargine
[przypisy: zwężenie szpar stawowych, crotamiton farmapol, turkuć podjadek ugryzienie ]

Tags: , ,

No Responses to “Skuteczność i bezpieczeństwo produktu Degludec i glarginy w cukrzycy typu 2”

  1. 3D Waffle Says:

    Skoro to jest cech genetyczna i do tego zanik produkcji laktazy

  2. Fabian Says:

    [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: dentysta wola warszawa[...]

  3. Washer Says:

    Ja tam swoje wiem

Powiązane tematy z artykułem: crotamiton farmapol turkuć podjadek ugryzienie zwężenie szpar stawowych