Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

Posts Tagged ‘Zdrowa żywność’

ZESPOL SPLATANIA (POMIESZANIE, ZAMET, AMENTIA)

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ZESPOŁ SPLĄTANIA (POMIESZANIE, ZAMĘT, AMENTIA) Nie ma chyba drugiej jednostki, co do której panowałoby tyle sprzecznych zapatrywań jak co do amencji. Ostatnio stwierdza się jednak w piśmiennictwie uzasadnioną .dążność zacieśnienia tego pojęcia nozograficznego tak, aby usunąć zeń te wszystkie pierwiastki, które przynależą do innych zespołów psychotycz- nych. Zespół splątania opisywany bywał rozmaicie, pod wielu synonimami, np. aku- ter Wahnsinn (Meynert), Verwirrtheitszustand, confusion, splatanie, zamęt, za- mącenie. Ten ostatni termin jest niewłaściwy. gdyż lepiej go używać na ozna- czenie określonego zaburzenia jakościowego świadomości. Z rozmaitych stron zwracano uwagę na to, że pod tymi nazwami opisywano nader często zespoły innego pochodzenia, najczęściej ostro rozpoczynające się i przebiegające stany katatoniczne z podnieceniem psychoruchowym, także majaczenia i zamrocze- nia. Pomyłki te nie powinny dziwić, gdy się zważy, że amencja często wikła się z innymi psychozami. i że przebieg jej bywa tak burzliwy, że nie podobna cho- rego dokładniej zbadać, aby wniknąć w jego przeżycia. Niektórzy dlatego w ogóle tego zespołu nie uznają, co jest niesłuszne, gdyż niewątpliwie istnieją tego rodzaju psychozy, nie dające się wtłoczyć w ramy żadnego innego zespołu psychotycznego. W Klinice Chorób Psychicznych Akademii Medycznej w Gdań- sku stawiamy to rozpoznanie bardzo rzadko, tylko tam, gdzie ponad wszelką wątpliwość zachodzą wszystkie objawy wchodzące w skład zespołu, tak jak go poniżej nakreślimy. W piśmiennictwie toczą się spory nawet na temat przyczyn amencji. Jedni rozpoznają ten zespół tylko wówczas, gdy stwierdzą jego pochodzenie tokse- miczne i zupełną odwracalność. Inni żądają, aby czynnik chorobotwórczy był zawsze egzogenny. Gdy przyczyna jest niestwierdzalna, chcą ją widzieć w za- każeniu kryptogennym. Dociekania te są zbędne, gdyż w grę mogą wchodzić wszystkie te czynniki, które na wstępie wymieniliśmy w stosunku do wszyst- kich ostrych zespołów czynnościowych. Ci, którzy usiłują znaleźć dla amencji szczególne usposobienie wrodzone, powołują się na znane fakty, że zespół ten może pojawić się u tego samego osobnika kilkakrotnie, za każdym razem pod działaniem innego czynnika chorobotwórczego. Fakty takie skłaniały niektó- rych do przypuszczenia, oczywiście bezpodstawnego, jakoby istniala arnentia periodica. Aby jasno odgraniczyć amencję od innych obrazów klinicznych, na- leży trzymać się następującego wzoru, zawierającego o ile możności tylko ty- powe dla tego zespołu objawy. [więcej w: , krem neutrogena, indywidualne kalendarze trójdzielne, Zdrowa żywność ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Zdrowa żywność’

ZESPOL SPLATANIA (POMIESZANIE, ZAMET, AMENTIA)

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W przeciwieństwie do hebefreników, można motywację chorych maniakalnych zrozumieć. Dopiero w stanie szalu stają się oni nieznośni: hałasują w nocy, są zaczepni, napastliwi, ordynarni, śpiewają, błaznują, klną, prźezywają, drą, niszczą, skaczą, tańczą, są gadatliwi aż do słowotoku i gonitwy myśli. Nawet przy największym wyżywaniu się ruchowym, bezsenności i gadaniu aż do chrypki chorzy nie okazują zmęczenia. Przy wzmożonym samopoczuciu wypo- wiadają przechwałki, które brzmieć mogą jak urojenia wielkościowe, jednakże konfabulacjom tym jest brak trwalszej siły przekonania. U chorych otępiałych przechwałki te nabierają czasem wyraźnych cech urojeniowych, tak że jakby mocno wierzyli w wytwory swoich konfabulacji i nie dają sobie ich wyperswa- dować. Także idee prześladowcze, wypowiadane przez chorych w związku z ciąg- łymi zatargami z otoczeniem, raczej rzadko są prawdziwymi urojeniami, tj. fałszywymi sądami, którym towarzyszy przekonanie o ich słuszności i oporności na wszelkie perswazje. Idee prześladowcze i pieniacze chorych maniakalnych wypływają raczej z uczuć zemsty w stosunku do wrogów. Czasem jednak wi- duje się i prawdziwe urojenia prześladowcze, chociaż nie miewają one cech trwałości. Zwłaszcza kobiety bywają nadmiernie pobudzone płciowo i uderzają swoim wyzywającym, pretensjonalnym, bezwstydnym zachowaniem, również gdy zespół maniakalny wystąpi w przebiegu zmian starczych mózgu. Czas trwa- nia psychozy bywa rozmaicie długi, od kilku dni do wielu lat. Mimo że podsta- wowe cierpienie somatyczne trwa nadal, zespół maniakalny nawarstwiony może samorzutnie albo pod wpływem leczenia każdej chwili ustąpić, kiedy indziej może zaś przetrwać sprawę podstawową. Koniec bywa krytyczny lub lityczny. Zespół maniakalny cyklofreniczny może bezpośrednio z dnia na dzień. przejść w zespół depresyjny. [podobne: , stomatologia Kraków, catering dietetyczny, Zdrowa żywność ]

Comments Off

« Previous Entries