Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

Posts Tagged ‘wózki dziecięce’

W koloniach mieszczacych sie na

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W koloniach mieszczących się na wsi dzieci spędzają 4-6 ty- godni latem pod opieką nauczyciela lub higienistki społecznej, w półkoloniach znajdujących się w pobliżu miasta – tylko dzień, otrzy- mując tutaj śniadanie, obiad i podwieczorek lub kolację, Przez cały dzień dzieci pozostają pod opieką higienistki, bawią się na świeżym powietrzu, uczą się śpiewu, robią mniejsze wycieczki itp., a na noc wracają do domu. Utrzymanie półkolonii jest tańsze niż kolonii, a wyniki, otrzymywane w nich dzięki pobytowi dzieci przez całe lato, nie zaś 4–6 tygodni, jak to bywa w koloniach, nie ustępuje wynikom, które się uzyskuje w koloniach. Prócz przybytku na wadze ciała, zahartowania ciała i poprawy zdrowia w ogóle, akcja zapobiegawcza, prowadżona za pomocą kolonii 1 półkolonii, ma jeszcze to doniosłe znaczenie, że przyzwyczaja dzieci do porządku i czystości, wpaja w nie zasady higieny i je uspołecznia. Wielką rolę w zapobieganiu gruźlicy w wieku dziecięcym i młodzień- czym odgrywaj ą także ogrody miejskie, w których dzieci i mło- dzież mogą spędzać cały dzień na otwartym powietrzu, a także podmiej- skie ogrody robotnicze, powstające na działkach, wydzierżawio- nych przez miasta do uprawy jarzyn rodzicom z większą liczbą dzieci. Ogrody te zapewniają lepsze żywienie dziatwy i przebywanie jej przez cały dzień na świeżym powietrzu przy uprawie jarzyn, odciągając je od pobytu na ulicach wielkiego miasta. Słusznie podkreśla Tomasz Jani- szewski, że dodatnią ich stronę stanowi także to, że ojciec rodziny spę- dza po ukończonej pracy resztę dnia w swej parcelce. W półsanatoriach dla dzieci dziatwa przebywa część dnia lub noc pod opieką lekarską i pielęgniarską w warunkach zbliżonych do sa- natoryjnych. W przeciwieństwie do półkolonii półsanatoria są czynne przez cały rok. Przyjmuje się do nich dzieci najczęściej w wieku przedszkol- nym, przeważnie ze środowisk gruźliczych, po przebytych chorobach za- kaźnych, chorobach płuc i oskrzeli. W półsanatorium dziennym otrzy- mują dzieci obfite pożywienie i przebywają na świeżym powietrzu w dob- rych warunkach higienicznych, wypełniając czas grami i leżakowaniem, na noc zaś wracają do domu. Większe znaczenie zapobiegawcze mają pół- sanatoria nocne. Do nich dzieci zgłaszają się z wieczora, otrzymują tutaj kolację i spędzają noc w dobrych warunkach higienicznych, z rana zaś wracają po śniadaniu do domu lub udają się do szkoły. W ten sposób unika się pobytu dziecka w domu nocą, gdy mieszkanie jest najbardziej przeludnione i dziecko nieraz jest zmuszone spać w jednym łóźku z osobą dorosłą, nawet chorą na gruźlicę płuc. [patrz też: , odzież dla dzieci, wózki dziecięce, rehabilitacja ]

Comments Off

Posts Tagged ‘wózki dziecięce’

W koloniach mieszczacych sie na

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Jak dużo mieliśmy do zrobienia, świadczy o tym chociażby głód mie- szkaniowy i przeludnienie mieszkań, które wybitnie sprzyjają szerzeniu się zakażenia gruźliczego. Tak, według danych Głównego Urzędu Sta- tystycznego w mieszkaniach jednoizbowych i dwuizbowych gnieździło się W roku 1931 w Polsce 64,7ro, czyli % całej ludności miejskiej a w Łodzi nawet 79010. Jeszcze rozpaczliwiej przedstawiała się sprawa, jeżeli uwzględnić gęstość zaludnienia: w mieszkaniach jednoizbowych w r. 1931 mieściło się w całej Polsce w miastach średnio 3,9 osób na izbę, w Warszawie nawet 4, a na wsi w całej Polsce 4,8. Dorobek nasz przeciwgruźliczy w okresie 1918–1939 uwzględnia I w szerokiej mierze przede wszystkim wiek dziecięcy, w którym nie bez- pieczeństwo zakażenia gruźliczego jest bardzo wielkie a następstwa często fatalne. Wychodząc ze słusznej zasady, że zwalczanie gruźlicy powinno się oprzeć na ochronie przed zakażeniem i na uodpornianiu przede wszystkim niemowląt, powołaliśmy przy Polskim Związku Przeciwgruźliczym w Warszawie Centralny Komitet Szczepień, kierował on akcją szczepień metodą Calmettea. w całej Polsce. Prócz niego, istniały Komitety w Białymstoku, Częstochowie, Gdyni, Katowicach, Lublinie, Łodzi, Pabianicach, Poznaniu, Sosnowcu, Toruniu, Zakopanem. W War- szawie szczepienia przeprowadzono we wszystkich miejskich zakładach położniczych, w Klinice Uniwersyteckiej Dziecięcej i w Szpitalu Cen- trum Wyszkolenia Sanitarnego. W r. 1933 uruchomił Polski Związek Przeciwgruźliczy przy Uniwersyteckiej Klinice Dziecięcej pierwszą pu- bliczną stację szczepień, która szczepiła dzieci zgłoszone w domach i w zakładach położniczych prywatnych (zasadniczo za niewielką opłatą), Komitety szczepiły dzieci w rodzinach nie zamożnych bezpłatnie, od zamożniej- szych natomiast pobierano opłatę w wysokości, wyznaczonej przez odpowiedni Ko- mitet, Komitety szczepień oraz lekarze prowadzący szczepienia i zarejestrowani w Centralnym Komitecie otrzymywali szczepionkę bezpłatnie za zwrotem kosztów ,przesyłki. Zgłaszano się o nią do Polskiego Związku Przeciwgrużliczego. Jeżeli szczepienie przeprowadzano na większą skalę i znane było zapotrzebowanie tygod- niowe, to Polski Związek Przeciwgruźliczy wysyłał szczepionkę w określonej liczbie ampułek stale w umówionych z góry dniach. Przy sporadycznych szczepie- niach można było zwracać się za każdym razem do Polskiego Związku Przeciw- gruźliczego telegraficznie podając liczbę szczepionek, np. “Jedna B: C. G.” (oznaczało to jeden komplet, który zawierał trzy dawki potrzebne do szczepienia jednego dziecka). [przypisy: , klimatyzacja precyzyjna, wózki dziecięce, Prywatne przedszkole Kraków ]

Comments Off