Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

Posts Tagged ‘witamina b6’

Szczepienia ochronne Calmettea odgrywaja duza

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Szczepienia ochronne Calmettea odgrywają dużą rolę w zwalczaniu gruźlicy jako choroby społecznej na drodze zapobiegawczej. Natomiast leczniczego znaczenia szczepionka wcale nie ma. Calmette poleca łączenie nowoczesnych metod społeczno-higienicznych w walce z gruźlicą ze szcze- pieniami. Swe stanowisko uzasadnia on tym, że człowiek, chroniony od stykania się z chorymi na gruźlice, po-zostaje w stanie anergii i dlatego pada łatwo ofiarą gruźlicy przy pierwszym zetknięciu się z prątkami gru- źlicy, którego w warunkach naszego życia uniknąć nie podobna. Szcze- pienie ochronne ma to znaczenie, że wytwarza alergię bezwzględnie ko- nieczną w walce z prątkami gruźlicy. Dążenie do odosobnienia zdrowych dzieci od osób chorych na gruźlicę otwartą znalazło wyra·z w powołaniu do życia osobnych instytucji, które odgrywają dużą rolę w walce z gruźlicą. Takie instytucje pow- stały we Francji jeszcze przed wynalezieniem szczepionki Calmettea, gdy zwrócono uwagę, że dzieci rodziców chorych na gruźlicę, umieszczo- ne na wsi w dobrych warunkach higienicznych, zachorowują na gruźlicę bez porównania rzadziej niż dzieci nie usunięte ze środowiska gruźli- czego. Wychodząc z tych spostrzeżeń powołał Grancher w r. 1903 do ży- cia instytucję, zwaną Oeuvre Gramcher. Jej zadaniem. jest umieszczać dzieci rodziców chorych na gruźlicę, jeszcze nie zakażone gruźlicą, na wsi w zdrowych rodzinach włościańskich. Dziecko pozostaje tutaj pod ustawicznym dozorem lekarskim do 13 roku życia, a często na- wet na stałe. Do rodziny może wrócić wcześniej wtedy, gdy ognisko gru- źlicze w rodzinie wygaśnie i rodzina pragnie powrotu dziecka. Kontrola lekarska, a w razie potrzeby także leczenie, są bezpłatne. W czasie po- bytu na wsi dziecko uczęszcza do szkoły wiejskiej, uczy się pracy na roli, gospodarstwa domowego, a w starszym wieku rzemiosła. Wynik tej akcji zapobiegawczej okazał się bardzo dobry: w pierwszym dwudziestoleciu akcji zachorowało na gruźlicę spośród2.500 dzieci w wieku od 3 do 7 Toku żyda tylko 7, zatem 0,3% z których 2% umarło na gruźlicze zapa- lenie opon mózgowych, natomiast wśród pozostawionych w domu dzieci 175 rodzin gruźliczych zachorowało na gruźlicę 60%, a umarło 40%. Oeuvre Grancher przyjmuje dzieci dopiero po trzecim roku życia, gdy bowiem powoływano do życia tę instytucję, obawiano się jej zdyskredy- towania w razie przyjmowania dzieci w wieku młodszym, ponieważ umie- ralność na gruźlicę w tym wieku jest znaczna. Obecnie wiemy, że dziec- ko rodziców chorych na gruźlicę usunięte. od razu ze środowiska gruźli- czego rozwija się zupełnie prawidłowo i nie choruje na gruźlicę. Dla ochrony takich małych dzieci przed zakażeniem gruźliczym powołano we Francji do życia w okresie przed wynalezieniem metody szczepienia CaJ- mettea loeuvre de placement familial des tous-petits (w r. 1920), która umieszcza: we wspólnym zakładzie niemowlęta, nie zakażone gruźlicą, pochodzące z rodziców chorych na gruźlicę, oraz loeuvre de placement individuel des tout-petits umieszczająca takie niemowlęta na wsi w zdro- wej rodzinie włościańskiej. Niemowlę pozostaje tutaj pod opieką higie- nistki i lekarza kontrolującego stan jego zdrowia co 7-15 dni. Po czwar- tym roku życia dziecko zostaje oddane pod opiekę Oeuvre Grancher. jeżeli istnieje nadal niebezpieczeństwo zakażenia we własnej rodzinie albo ro- dzice nie pragną powrotu dziecka. [więcej w: , fizjoterapia, wkładki sfp, witamina b6 ]

Comments Off