Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

Posts Tagged ‘tusz do rzęs’

Przypadek nr 1. Zespól amentywny

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przypadek nr 1. Zespół amentywny na tle zakażenia niewyjaśnionej etiologii (encephalitis). G. R. ur. 17. VI. 1933 r., obciążenia dzie- dzicznego nie stwierdzono. Rozwijała się dobrze, uczyła się w szkole nieźle, zawsze bardzo ruchliwa, pracowita, gospodarna, niezbyt towarzyska, dobra, pracowała na roli. Dnia 16. V. 1952 r. odjechała ochotniczo do S.P. Tutaj po 2 tyg. zachorowała z objawami gorączki do 41°, chorobę określano jako grypę i leczono sulfatiazolem. Po tygodniu wróciła do zajęć, lecz skarżyła się na bóle głowy, płakała dużo, chciała wracać do domu, źle się czuła (stadium neurasthenicum). Na kilka dni przed umiesz- czeniem jej w Klinice Chorób Psychicznych AMG nagle zerwała się z łóżka, wysko- czyła przez okno na parterze i biegła przed siebie. Zatrzymana stawiała opór, gryzła, kopała, krzyczała. Zawieziono ją do szpitala, gdzie po zastrzyku przespała się, na- zajutrz jednak znowu niespokojna, wypowiadała urojenia prześladowcze twierdząc, że chce się ją tu otruć, W drodze do kliniki, gdzie przyjęta została dnia 28. VI. 1952 T., płakała i śmiała się, mówiła niedorzeczności, gdy wjechano do Gdańska, twierdziła, że jest we. wsi rodzinnej (dezorientacja w miejscu). W klinice podnie- cona, nie można z nią nawiązać kontaktu, stawia czynny opór, krzyczy, pluje, kopie, obnaża się, nie przyjmuje pokarmów i musi być karmiona zgłębnikiem, stereoty- powo zawodzi “o Matko Boska”, w nocy nie śpi, hałasuje, wyrywa się z łóżka i biega bez celu po sali, napada i bije inne chore. Sensorium jest wyraźnie zmienione ja- kościowo, chora zupełnie zdezorientowana, wypowiedzi jej wykazują rozerwanie związków myślowych (incohaerentia), przy czym luźne, przeważnie bezsensowne zgłoski szeregują się według podobieństwa rymu i rytmu (werbigeracje), występuje też persewerowanie całych zdań. “Łączność afektywna i intelektualna z otoczeniem zniesiona, podniecenie psychoruchowe w ciągu dalszych dni narasta, zanieczyszcza się moczem i kałem, czasem po sztucznym karmieniu wymiotuje, ogólny stan coraz gorszy, afekt nabiera wszelkich cech bezradności, ruchy jej stają się niecelowe i przybierają charakter bezładnego miotania się (jactationes). [hasła pokrewne: , uprawnienia sep, odzież termoaktywna, tusz do rzęs ]

Comments Off

Posts Tagged ‘tusz do rzęs’

Przypadek nr 1. Zespól amentywny

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przy pewnej wpra- wie diagnostycznej łatwo odróżnić, nawet w największym podnieceniu psychorucho- wym, sztywny, niedostosowany afekt schizofreniczny od tępego, bezradnego afektu arnentywnego. Dalej hiperkinezy katatoniczne zawsze zachowują coś z celowości działania, gdyż na dnie ich leżą uporządkowane, chociaż urojeniowo zmienione rozkojarzone związki myślowe, podczas gdy w amencji równolegle z rozerwaniem związków myślowych idzie też i zupełny zanik celowości i zborności działań. Na- stępnie nawet w największym i długotrwałym podnieceniu psychoruchowym kata- tonik zachowuje czystość sensorium, a tym samym zdolność skupiania uwagi, spo- strzegawczość, orientację we wszystkich kierunkach, zdolność pojmowania i two- rzenia sądów, nienaruszone funkcje pamięciowe, podczas gdy wszystko to, jak wi- dzimy w naszym przypadku, ulega w amencji rozerwaniu lub zniszczeniu. Wreszcie ocena wypowiedzi chorego nie może pozostawiać wątpliwości, gdy chodzi o schizo- freniczne rozkojarzenie (dissociatio) czy o splątani owe rozerwanie związków myślo- wych (incohaerentia). Mianowicie w rozkojarzeniu uderza zawsze dziwactwo, jakby kiepska gra aktorska, ponadto poszczególne człony rozkojarzonych wypowiedzi mogą mieć swój sens, a człony werbigeracyjne są tylko fragmentami większych, uporząd- kowanych całości myślowych, podczas gdy w inkoherencji amentywnej uderza chaos, nie liczący się ani z bodźcami zewnętrznymi, ani z jakąkolwiek paralogiczną moty- wacją rozumowo-uczuciową.. Dodać tu jeszcze można parę słów o omamach, których w naszym przypadku w ciągu tak długiego okresu nie udało się stwierdzić. Chociaż w katatonii może nie być omamów, jednakże ich obecność mogłaby podważyć roz- poznanie na korzyść katatonii, zwłaszcza gdyby chodziło o typowe omamy schizo- freniczne. STAN POMROCZNY, CZYLI ZAMROCZENIE (OBNUBILATIO) Osią zespołu zamroczeniowego jest przełączenie świadomości na rozszcze- pienną osobowość, opisane w rozdziale o jakościowych zmianach sensorium. Znane są rozmaite odmiany tego zespolu, zależne zarówno od wywołującego go czynnika chorobotwórczego podstawowego, jak i od nie zbadanych bliżej wła- ściwości tkwiących w patogenezie samego zespołu psychotycznego czynnościo- wego. [hasła pokrewne: , rwa kulszowa, tusz do rzęs, pierścionek zaręczynowy ]

Comments Off