Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

Posts Tagged ‘trądzik’

Prócz lekarza, w sklad personelu

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Prócz lekarza, w skład personelu poradni wchodzi higienistka społeczna. Powinna Ona mieć przygotowanie ogólne, nie być na- tomiast wyspecjalizowana tylko w walce z gruźlicą, zwłaszcza w porad- niach wiejskich i w małych ośrodkach zdrowia. Rola higienistki w walce z gruźlicą jest bardzo ważna i odpowiedzialna. Jej zadaniem jest badać na miejscu warunki życia chorego – jego mieszkania, żywienia się, za- robków, stosunków rodzinnych (tzw. wywiady społeczne) itd. oraz odpowiednio pouczać chorego i jego otoczenie. Należyte spełnianie tych obowiązków wymaga, by higienistka była nie tylko uspołeczniona, ale także wyrobiona życiowo. O jej kwalifikacjach świadczy nie tyle liczba dokonanych wywiadów, ile ich jakość higieniczno-społeczno-wy- chowawcza. Po porozumieniu się z lekarzem poradni higienistka przeprowadza na miejscu zarządzenia, które mają na celu przede wszystkim ochronę przed zakażeniem współmieszkańców chorego, zwłaszcza dzieci. Poste- powanie w różnych przypadkach będzie różne. W jednych – wypadnie oddzielić od chorego dzieci przez umieszczenie ich w zdrowej rodzinie na wsi, w kolonii itd., w innych – trzeba będzie skierować chorego na gruźliczy oddział szpitalny, do sanatorium itd., w innym znowu – od- osobnić chorego w mieszkaniu itd. Ochraniając otoczenie przed. zakaże- niem, należy równocześnie skłonić wszystkich współmieszkańców cho- rego do poddania się badaniu w poradni przeciwgruźliczej, by wykryć gruźlicę w najwcześniejszym okresie. Zwłaszcza wielką uwagę należy zwrócić na dzieci stykające się z chorym oraz na osoby w wieku podesz- łym, które nieraz rozsiewają dookoła siebie prątki gruźlicy nie wiedząc nawet, że są chore na gruźlicę. Osoby te często wprawdzie kaszlą, ale i one same, i ich otoczenie nie nadają temu znaczenia sądząc, że kaszel pochodzi ze starczej rozedmy płuc, dychawicy lub p ale ni al tytoniu. Badanie w poradni osób, które stykają się z chorym, ma dla wykry- wania ognisk gruźliczych tym większe znaczenie, że chorzy na gruźlicę zgłaszają się sami do lekarza po poradę przeważnie dość późno, miano- wicie po upływie prawie 1-6 miesięcy od początku choroby w 60%, a po upływie przeszło roku – w 8%, innymi słowy, we wczesnym okre- sie zgłasza się do lekarza najwyżej 50% chorych. Ta okoliczność naka- zuje, by poradnia nie czekała na zgłoszenie się do niej chorego, lecz sa- ma szła pierwsza do otoczenia chorego na gruźlicę. Ogromne znaczenie pod tym względem mają okresowe badania gromadne w dużych skupie- niach ludzi (w szkołach, wojsku, fabrykach, przytułkach itd.). Badania takie wiodą najszybciej do wykrycia przypadków wczesnej gruźlicy i przyczyniają się do wyłowienia przypadków gruźlicy przebiegającej bez podmiotowych objawów, pomimo że zmiany w płucach są już nie- raz dość rozległe (tzw. tubercuiosis pulmonum inappercepta). Przez to ułatwia się zarówno leczenie tych chorych, jak i walkę z szerzeniem się gruźlicy. Ze względu na doniosłość tych badań powinny być one naka- zane nawet ustawowo, zwłaszcza w zbiorowiskach skupiających dzieci i młodzież w tch okresach życia, w których zakażenie gruźlicze jest szczególnie niebezpieczne. [patrz też: , olejek arganowy do włosów, trądzik, balsam do włosów ]

Comments Off