Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

Posts Tagged ‘Stomatolog Kraków’

Znaczenie Oeuvre de placement w

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Znaczenie Oeuvre de placement w zapobieganiu gruźlicy ilustrują dane Bernarda i Poix: na 302 dzieci tej instytucji umarło w r. 1926 po trzecim miesiącu 5,7-7,6%, zależnie od czasu, w którym niemowlę zostało po urodzeniu zabrane do Oeuvre, na- tomiast umieralność dzieci pozostawionych u rodziców chorych na gruźlicę wyno- siła w tym czasie 82 % . Zasada ochrony przed zakażeniem gruźliczym dotyczy, prócz niemow- ląt i okresu wczesnego dzieciństwa, także dzieci, zwłaszcza uczęszczają- cych do przedszkoli i szkół. Da się to osiągnąć przez dokładne badanie na początku roku szkolnego całej dziatwy wstępującej do przedszkoli, szkół powszechnych i średnich, aJ także personelu nauczycielskiego i służ- by, słowem wszystkich osób, z którymi styka się dziatwa szkolna. Umoż- liwi to wyłączenie osób chorych na gruźlicę. Badania te muszą być uzu- pełnione dalszą stałą opieką lekarską. Cała akcja wymaga należytego na- stawienia władz szkolnych, personelu szkolnego i lekarzy szkolnych oraz ścisłej współpracy szkolnej opieki lekarskiej z poradniami przeciwgru- źliczymi. Ochrona, dzieci oraz młodzieży prz.ez zakażeniem gruźliczym musi iść ręka w rękę z hartowaniem i wzmacnianiem ustroju przez racjonalne wychowanie fizyczne, którego znaczenie w walce z gruźlicą podkreślał u nas już Jędrzej Śniadecki, przez przebywanie na otwartym powietrzu, uprawianie ćwiczeń fizycznych, dostateczny wypoczynek, nieprzemęczanie się pracą fizyczną i umysłową, dostateczne odżywianie, wyjazdy wypoczynkowe nad morze, w góry lub na wieś, usunięcie nad- użyć alkoholu itd. Toteż nie tylko należy przestrzegać, by budynki szkol- ne odpowiadały wymaganiom higieny co do kubatury, wentylacji, ogrze- wania i dostatecznej ilości światła i, były utrzymywane w czystości, ale należy dbać także o to, by przy szkołach były boiska dla zabaw i ćwi- czeń, programy szkolne nie były przeładowane, a przerwy między lek- cjami były dostateczne. Wzmacniając obronne siły ustroju i usuwając czynniki osłabiające go, przeciwdziałamy ujemnym -skutkom pierwszego zakażenia gruźlicą oraz obudzeniu się prątków, zamurowanych w ognisku pierwotnym lub w wę- złach zespołu pierwotnego. Zadaniu wzmacniania rosnącego ustroju zadość czynią także osobne instytucje zapobiegawcze: kolonie, półkolonie, ogrody, szkoły na otwar- tym powietrzu i prewentoria. [patrz też: , prawo medyczne, Kabiny Sanitarne, Stomatolog Kraków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Stomatolog Kraków’

Znaczenie Oeuvre de placement w

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Społeczne znaczenie stacyj w walce z gruźlicą ilustruje sprawozdanie wyników leczenia w Stacji Odmy Sztucznej Towarzystwa Przeciwgruźliczego Warszawskiego za czas od r. 1926 do końca r. 1933: ogółem leczonych 584 osób: chorych, którzy pozbyli się prątków trwale 322 osób (55,1 %), zdolnych do pracy w swym zawodzie 412 osób (71 %), pracowało 341 osób (58 %. Jeszcze lepsze wyniki uzyskano w przypadkach, w których leczenie rozpoczęto we wczesnym okresie choroby, mianowicie u chorych, u których choroba nie trwała ponad pół roku. W tych przypadkach unieszkodliwiono źródło zakażenia dla otocze- nia w 63,3 % (u 178 chorych na ogólną liczbę 278). Zgodnie ze zdobytym doświadczeniem każda stacja mogła obsłużyć 200.000 ludności, tak iż mniej więcej 200 stacji, kierowanych przez wy- kwalifikowanych specjalistów i wyposażonych w personel pielęgniarski a także w przyrządy Roentgena i Łóżka, wystarczyłyby dla całej Polski w T. 1939. Trzymano się zasady, że stacje należy zakładać w miastach i mia:steczkach położonych w węzłowych punktach kolei żelaznych i Unii autobusowych, przy czym koszt dojazdu do stacji kolejowej lub autobu- sowej oraz podróży koleją chorych nie mających na to środków; musiałaby ponosić ubezpieczalnia społeczna. W r. 1936 było w Polsce 5 Stacyj Odmy Sztucznej. Jak widać, polski: arsenał przeciwgruźliczy do r. 1939 zaspokajał na- sze potrzeby w bardzo małej mierze. Niedostateczność jego w najwaz- niejszym dziale gruźlicy dziecięcej uwydatniają jaskrawo postulaty, przy- jęte przez sekcję walki z gruźlicą Państwowej Naczelnej Rady Zdrowia dla wielkich miast przy nasyceniu arsenału przeciwgruźliczego dla do- rosłych. Postulaty te żądały: 1. utworzenia na każde 10.000 ludności 10 łóżek dla położnic chorych na gruźlicę w celu przeprowadzenia szczepień ochronnych za, pomocą B. C. G. i odosobniania noworodków oraz przygotowania matek do właściwego pielęgnowania niemowląt; 2. utworzenia 15 łóżek na 100.000 ludności dla dzieci szczepionych ze środowisk gruźliczych (jako rodzaj prewentorium dla najmłodszych); 3. 3-5 łóżek na 100.000 ludności, w szpitalach dla gruźlicy dziecięce] w wieku przedszkolnym (3-7 lat);. 4. 10 łóżek sanatoryjnych na 100.000 ludności; 5. 10 łóżek prewentoryjnych na 100.000 ludności; 6. szkół leśnych-prewentoriów dla dzieci w wieku szkolnym w sto- sunku 40 miejsc na 100.000 ludności; 7. dalszego rozwoju półsanatoriów (sanatoriów dziennych i nocnych), kolonii: wakacyjnych letnich i, zimowych. [hasła pokrewne: , odzież termoaktywna, olejek kokosowy na włosy, Stomatolog Kraków ]

Comments Off