Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

Posts Tagged ‘psycholog Kraków’

Sprawa osiedli dla chorych na

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Sprawa osiedli dla chorych na gruźlicę płuc była u nas nie aktualna. Łóżek szpitalnych dla chorych na gruźlicę mieliśmy w dniu 1.I. 1937 w 220 szpitalach 3.588 i w 2 szpitalach-sanatoriach 161. Ogó- łem łóżek dla chorych na gruźlicę w szpitalach, szpitalach-sanatoriach, sanatoriach i prewentoriach w dniu 1. 1. 1937 mieliśmy 11.099, zatem na 10.000 mieszkańców przypadało mniej więcej 3,24 łóżka, Zaniedbanie nasze pod tym względem było bardzo wyraźne, skoro w zwalczaniu gru- źlicy wymaga się na 1000 ludności jednego łóżka dla chorych na gruźlicę. Ponieważ ludność Polski wynosiła w dniu 1 stycznia 1937 r. 34.200.000, przeto według tego obliczenia musielibyśmy mieć 34.200 łóżek dla sa- mych tylko chorych na gruźlicę. Poradnie przeciwgruźlicze były utrzymywane przez To- warzystwa Przeciwgruźlicze przy współudziale samorządów i ubezpie- czeń społecznych. W r. 1920 mieliśmy zaledwie 30 poradni, w r. 1936 – 458. Zaopatrzenie w poradnie w tym roku wahało, się zależnie od gęsto- ści zaludnienia w granicach od 1. poradni na 155.000 mieszkańców (wo- jewództwo łódzkie) do 1 poradni na 41.000. Średnio na 1 poradnię przy- padało w całej Polsce w r. 1936 – 70.000 mieszkańców. Stosunek ten do- wodzi, jak dużo mieliśmy jeszcze do zrobienia, skoro nawet w miastach jedna poradnia nie powinna mieć w swej opiece ponad 900 rodzin (L. Ber- nard). Według Sanislawa Sielickiego w r. 1934 pod opieką poradni prze- ciwgruźliczych była w Polsce zaledwie 1/15 część chorych na gruźlicę, a i ta część nie była dostatecznie obsłużona. Rozmieszczenie poradni było bardzo nierównomierne. Najlepiej były w nie zaopatrzone województwa południowe, a następnie coraz gorzej – zachodnie, centralne i wschodnie. o potrzebie poradni świadczył już sam fakt, że pod ich opieką w r. 1936 było 323.107 osób, wśród których chorych na gruźlicę było 127.284 (39%), a ogólna liczba udzielonych porad wynosiła 577.760, badań plwociny wykonano 60.738, rentgenow- skich prześwietlań 148.257, zdjęć 12.649, odczynów tuberkulinowych 41.906, odczy- nów Biernackiego 55.074, innych badań (moczu, krwi itd.) 19.156. [patrz też: , gabinety stomatologiczne, Zdrowa żywność, psycholog Kraków ]

Comments Off