Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

Posts Tagged ‘przydomowe oczyszczalnie ścieków’

WALKA z GRUZLICA JAKO KLESKA

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

WALKA z GRUŹLICĄ JAKO KLĘSKĄ SPOŁECZNA W POLSCE a) Okres do roku 1939 Konieczność rozpoczęcia na ziemiach polskich planowej i systema- tycznej akcji zwalczania gruźlicy jako klęski społecznej podniósł pier- wszy d. 21. VII. 1900 r. Ignacy Baranowski na plenarnym posiedzeniu IX Zjazdu przyrodników i lekarzy polskich w Krakowie. Owczesne wa- runki, w których znajdował się Naród Polski, nie pozwoliły na zreali- zowanie tej myśli. Walka z gruźlicą we wszystkich trzech zaborach to- czyła się nadal tak jak przedtem fragmentarycznymi posunięciami, wpra- wdzie nieraz bardzo doniosłymi. Inicjatywę do walki dawali światlejsi i hardziej uspołecznieni lekarze. Henryk Dobrzycki w roku 1875 rzuca myśl stworzenia pierwszego na ziemiach polskich ludowego sanatorium przeciwgruźliczego i otwiera je w Mieni w pobliżu Warszawy w r .1879, wyprzedzając. inne kraje europejskie o . kilkanaście lat. W T. 1908 Teodor Dunin zakłada sanatorium o charakterze społecznym dla chorych na gruźlicę płuc w Rudce koło Warszawy. Powstają też sanatoria prywatne w Otwocku i Zakopanem .Wśród nich wybija się na pierwsze miejsce sanatorium w Zakopanem, kierowane przez Kazimierza Dłuskieqo otwarte w r. 1902. Nieco później powstaje z inicjatywy Tomasza Jani- szewskiego sanatorium miejskie w Prądniku Białym pod Krakowem (w r. 1916). Teofil Kaczorowski pierwszy zwraca uwagę na znaczenie klimatu ni- zinno-leśnego i jest jednym z pierwszych propagatorów werandowania w gruźlicy płuc. Dettweiler w Niemczech przyjmuje od niego ideę lecze- nia gruźlicy płuc świeżym powietrzem. Henryk Dobrzycki propaguje instytucje opiekuńcze dla suchotników opuszczających szpitale, a także szkoły w leśnych okolicach podmiejskich. Stanisław Markiewicz rzuca w r. 1879 w Warszawie myśl zakładania wypoczynkowych kolonij letnich dla dzieci i pracuje niestrudzenie nad jej urzeczywistnieniem, pomimo przeszkód ze strony władz zaborczych. Jest on twórcą Warszawskiego Towarzystwa Kolonii Letnich. Ma ono za zadanie wysyłać dzieci słabo- wite i narażone na zakażenie gruźlicze na lato do kolonij pozostających pod opieką lekarską. Później Henryk Jordan tworzy pierwszą w Mało- polsce kolonię letnią dla młodszej dziatwy w Kochanowie pod Krako- wem, a dla młodzieży szkół średnich w Porębie Wielkiej na Podkarpaciu. W r. 1887 Maciej Jakubowski zakłada kolonię leczniczą dla dzieci w Rabce. Henryk Jordan w r. 1888 zakłada w Krakowie ogród dla za: baw i gier ruchowych dla dziatwy, tzw. Park Jordanowski.. Ma on służyć rozwojowi fizycznemu i kształtowaniu psychiki dzieci, nawiązując do tradycji Narodowej Komisji Edukacyjnej sprzed stu lat, której światłe przepisy wychowawcze wyprzedzały całą Europę, [więcej w: , Zdrowa żywność, Kabiny Sanitarne, przydomowe oczyszczalnie ścieków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘przydomowe oczyszczalnie ścieków’

WALKA z GRUZLICA JAKO KLESKA

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Uświadamiano sobie, że akcja zwalczania gruźlicy jako klęski spo- łecznej wymaga nie tylko zrozumienia i dobrej woli ludności, nie tylko dobrze przemyślanych, pozbawionych doktrynerstwa przepisów i rozpo- rządzeń, dających się wykonać w praktyce, ale także wytężonego wy:.. siłku finansowego państwa i społeczeństwa. Uznano, że funduszów, prze- znaczonych na tę akcję, nie wolno dzielić niesłusznie ani zużywać nie- celowo. Dążono zatem do stworzenia racjonalnego programu i planu ca- łej organizacji przeciwgruźliczej z wybitnym działem społeczeństwa, przy tym tak skoordynowanego, by różne instytucje nie przeszkadzały sobie w pracy i by cała akcja w państwie osiągnęła naj- większe wyniki przy rozporządzalnych funduszach. Niestety, pomimo prac w kierunku uzdrowienia pod tym względem stosunków, które panowały w organizacji walki z gruźlicą, nie uległy one do r. 1939 poprawie od czasu prób, podjętych na I Ogólnopolskim Zjeździe Przeciwgruźliczym w Krakowie w r. 1926. Nie posunęło tej sprawy naprzód utworzenie w r. 1927 z inicjatywy Polskiego Związku Przeciwgruźliczego osobnej komisji znawców z ramienia Związku i Ogólnopaństwowego Związku Kas Cho- rych ani uchwała IV Ogólnopolskiego Zjazdu Przeciwgruźliczego w r. 1931 o najrychlejszym sprzężeniu akcji przeciwgruźliczej, prowadzonej przez instytucje rządowe, samorządowe, społeczne i zakłady ubezpieczeń społecznych. Wyjątek stanowiła Łódź z jej “Radą Naczelną Walki z Gru- źlicą”, która jako emanacja Zarządu Miejskiego, Kasy Chorych i Robot- niczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci obejmowała swoją działalnością miasto Łódź. Zdano sobie wreszcie sprawę, że kierownictwo całej akcji przeciwgru- źliczej, musi być na drodze ustawodawczej skupione w jednej in- stytucji, dla której powinno się tworzyć trwałe podstawy finansowe, a w której czynniki społeczne byłyby należycie reprezentowane z głosem decydującym. [hasła pokrewne: , olej do włosów, opieka medyczna, przydomowe oczyszczalnie ścieków ]

Comments Off