Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

Posts Tagged ‘Prywatne przedszkole Kraków’

Podniecenie psychoruchowe trwa najwyzej kilka

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Podniecenie psychoruchowe trwa najwyżej kilka godzin, po czym chory zapada w sen terminalny, z którego budzi się z całkowitą lub nie- mal całkowitą niepamięcią, sięgającą z zasady wstecz, czasem nawet znacznie w okres nie zakłóconej jeszeze ŚWIadomoŚci. Stwierdza się też nierzadko niepa- mięć następczą, np. po obudzeniu chory może składać zeznania i przypominać sobie niektóre przeżycia z okresu psychozy, po czym, zwykle już po kilku go- dzinach, przepadają zarówno wspomnienia z czasu zamroczenia, jak i wydarze- nia z okresu po przejaśnieniu się sensorium. Rzecz ma się podobnie jak z ma- rzeniami sennymi: przypominamy je sobie tuż po obudzeniu, możemy je nawet zapisać, lecz już po kilku godzinach i treść marzenia sennego, i sam fakt doko- nania tego zapisu ulatniają się bez śladu. Zjawisko niepamięci następczej bywa źródłem wielu trudności w orzecznictwie sądowo-psychiatrycznym, chociaż jest dość ważkim argumentem, przemawiającym przeciwko symulowanej niepa- mięci. 6. Stany zachwycenia (ekstatyczne) i pokrewne nie są czystymi stanami pomrocznymi. Najczęściej chodzi tu o wybitną domieszkę majaczenio- wego zamącenia świadomości i histerii. W piśmiennictwie hagiograficznym zna- leźć można wiele dokładnych opisów •przeżyć •ekstatycznych. Chorzy czują się zupełnie oderwani od rzeczywistości, aż do całkowitego znieczulenia na przykre bodźce. Treść ich przeżyć jest religijna, czują się uniesieni w zaświaty, przeży- wają wizje niebiańskie, słyszą halucynacyjnie ,podniosłą muzykę, doznają nad- ziemskich Omamów węchowych l smakowych, przeżywają niewypowiedzianą rozkosż o zabarwieniu wyraźnie seksualnym. Ciało ich może trwać nawet wiele godzin w osłupieniu. Z okresu zachwycenia wynoszą chorzy wspomnienia po- dobne do marzenia sennego, które histerycznie upiększają. Niestety, w piśmien- nictwie psychiatrycznym nie zajmowano się dość wnikliwie tymi na ogół rzad- kimi stanami. Dlatego często trudno je zaklasyfikować. [hasła pokrewne: , foteliki dla dzieci, wkładki sfp, Prywatne przedszkole Kraków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Prywatne przedszkole Kraków’

Podniecenie psychoruchowe trwa najwyzej kilka

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zespoy mieszane zamroczeniowo0majaczeniowe, czyli stany onejroidne są szczególnie częste w padaczce. Prawdopodobnie za- liczyć tu trzeba wszystkie przypadki określane nazwą delirium epilepticum, gdyż majaczeniowe zamącenie świadomości podbarwione tu bywa składnikiem za- mroczeni owym. Omamy wzrokowe mają tu charakter wizyjny i są zharmonizo- wane z omamami innych zmysłów. Przeżycia te nie muszą przebiegać z silnym podnieceniem psychoruchowym, czasem stwierdza się właśnie bezruch z kontemplacyjnym zachwytem w obliczu wizji. Całe otoczenie przekształca się w niebo, raj, piekło, kaźń, pole bitwy, scenę teatralną itd. z właściwą logiką inscenizacji, z harmonijnym współbrzmie- niem innych omamów. Dezorientacja we wszystkich kierunkach i doszczętne wyżywanie się w urojeniowej sytuacji osiągają tutaj wysoki stopień. Jak w za- mroczeniach w ogóle, tak i w tym zespole mieszanym widuje się Często utrzy- mywanie się psychozy znacznie poza okres działania podstawowego czynnika chorobotwórczego, np. długo jeszcze po ustąpieniu gorączki i innych objawów zakażenia. Stany onejroidne są częste. Spostrzeżeniom dokonanym nad nimi przede wszystkim przypisać trzeba mylne zapatrywanie, jakoby omamy w ogóle, a zwłaszcza wzrokowe, należały do obrazu klinicznego stanów pomrocznych. Obecność tych tworów pochodzi ze składnika majaczeniowego. W psychiatrii sądowej od dawna przyjmuje się, zresztą w rzadkich przypad- kach, możliwość stanu pomrocznego, w którym rodząca popełnia dzieciobójstwo. Z polskich psychiatrów na stanowisku takim stoi np. Spett (1958), przyjmując za innymi autorami następujące kryteria: 1) psychika ogarnięta jest przez niez- wykle silny spiętrzony afekt, wskutek czego chora fałszywie spostrzega i ocenia I rzeczywistość; 2) zaburzenia myślenia i zmiana zachowania się nie muszą być widoczne na pierwszy rzut oka; 3) przeżycia z okresu pomrocznego pozosta- wiają niepamięć lub tylko nikłe i fragmentaryczne wspomnienia; [podobne: , Siłownie zewnętrzne, implanty Warszawa, Prywatne przedszkole Kraków ]

Comments Off

« Previous Entries