Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

Posts Tagged ‘protetyka’

Od dnia 10. VIII. skargi

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Od dnia 10. VIII. skargi na bóle głowy, po czym po kilku dniach nastąpił nawrót zespołu amentywnego o obrazie klinicznym podobnym do poprzedniego, lecz o prze- biegu nieco łagodniejszym. Po leczeniu snem (wodzian chloralu + luminal) oraz 2 wstrząsach elektrycznych nastąpiła remisja, tak że dnia 27. VIII. stan psychiczny był zadowalający. Dnia 31. VIII. nastąpi jednakże trzeci nawrót, jeszcze łagodniej- szy, który postanowiono leczyć wstrząsami elektrycznymi, z nąątęwym usypianiem skopolaminą i wodzianem chloralu. Po 4 wstrząsach chora zachowywała się bez zarzutu, pó czym na szóstym leczenie zakończono, uzyskując trwałe wyleczenie. Dnia 22.IX. 1952 r. chorą zwolniono: Rozpoznanie tej rzadkiej lecz bardzo groźnej dla życia psychozy opiera się na następujących momentach: obecność ciężkiego schorzenia podstawowego, w tym przypadku zakażenie niewyjaśnionej etiologii, być może zapalenie mózgu, przebieg wybitnie ostry, podniecenie psychoruchowe nadzwyczaj silne, któremu towarzyszy ogólne wyczerpanie i upadek sił, całkowita dezorientacja we wszystkich kierunkach, afekt bezradności, rozerwanie związków myślowych (incohaerentia) z persewera- cjami i werbigeracją, zerwanie łączności z otoczeniem, bezładne urojenia z agre- sywnością na oślep, jaktacje przy głębokiej .zmianie jakościowej świadomości, w na- stępstwie zupełna niepamięć. W rozpoznaniu różnicowym można odgraniczyć tę psy- chozę od majaczenia, gdyż występują tam omamy szczególnie wzrokowe, których tu brak, ponadto w delirium zachowanie jest bardziej zborne, zamącenie świado- mości nie tak głębokie, nastrój i afekt mają inne cechy, zachowana jest łączność afektywna i intelektualna z otoczeniem, wreszcie niepamięć nigdy jak tutaj nie jest absolutna. Wyłączenie zamroczenia zwykłego, nie mówiąc już o jasnym, również nie nastręcza trudności, gdyż w zamroczeniu zachowanie jest zborne, wypowiedzi nie wykazują śladu inkoherencji, nie jest też nigdy całkowicie zerwana łączność uczuciowa, a nawet w pewnym stopniu intelektualna z otoczeniem. Toteż w zamro- czeniu zawsze można dokonywać badań i spostrzeżeń nad strukturą osobowości, która w zamroczeniu jest rozdwojona, a w splątaniu jest w stanie zupełnego zamętu, wreszcie znaczenie rozpoznawczo-różnicowe posiada ogólny stan chorego, który bez względu na podłoże organiczne w amencji rychło przedstawia obraz ostatecznego wyczerpania i wyniszczenia z powodu nieustających jaktacji. Wreszcie w różnicowa- niu nie można pominąć zespołu katatoniczno-hiperkinetycznego. [hasła pokrewne: , protetyka, implanty Warszawa, olej lniany ]

Comments Off

Posts Tagged ‘protetyka’

Od dnia 10. VIII. skargi

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Do badania używa się dawnej tuberkuliny Kocha (AlttubeTkulin) lub tuberkuliny amerykańskiej w po- staci oczyszczonej pochodnej proteinowej. Odczyn tu- berkulinowy bada się śródskórną próbą Marrtoux w rozcieńczeniu 1 :10.000. W razie ujemnego, wyniku próbę powtarza -się po tygodniu z roz- cieńczeniem 1:1.000. Jeżeli i tym razem odczyn Mantoux wypada ujemnie, po upływie tygodnia wykonuje się odczyn Mantoux z rozcieńczeniem 1 :100. Dopiero ujemny wynik z tym rozcieńczeniem przemawia przeciwko uznaniu badanej osoby za zakażoną gruźlicą i uprawnia do szczepienia za- pobiegawczego. Celem sprawdzenia skuteczności szczepienia wykonuje się odczyn śródskórny Mantoux w rozcieńczeniu 1 : 1.000 u szczepionych doustnie w 10-12 tygodniach po szczepieniu, u szczepionych zaś doskórnie lub metodą skaryfikacyjną – w 6 tygodni po nim. Ujemny wynik odczynu powinien być wskazówką do ponownego szczepienia. Aż do uzyskania odporności w związku ze szczepieniem, a więc przez 5-12 tygodni, a przynajmniej przez 4 tygodnie, powinno się szczepie- nego odosobnić od wszelkiej styczności z chorymi na gruźlicę. Dotyczy to zwłaszcza niemowląt. Odosobnienie jest niezbędne, ponieważ już kil- korninutowa styczność nieuodpornionego jeszcze niemowlęcia z chorym na gruźlicę otwartą wystarcza do jego zakażenia. Dla niemowlęcia jest szczególnie niebezpieczne obcowanie z matką chorą na gruźlicę, zwła- szcza że u nas prowadzi się tak często długie rozmowy w pobliżu kołyski dziecka. Ochrona szczepionego przed zakażeniem gruźlicą wymaga jeszcze dal- szych ostroźności, a to wobec tego, że szczepionka B.C.G. uodparnia tylko na . umiarkowane zakażenie wtórne zjadliwymi prątkami Kocha, nato- miast nie wywołuje odporności na masywne i bardzo częste zakażenia. Odporność utrzymuje się tylko przez pewien okres czasu – od roku naj- wyżej do 5 lat. Stąd powstaje konieczność rewakcynacji, o czym była już mowa, oraz stwarzania takich warunków, by szczepiona osoba i po uzyskaniu odporności stykała się jak najmniej z chorymi-na gruźlicę, zwłaszcza wykrztuszającymi dużo prątków – przynajmniej w okresach życia Szczególnie niebezpiecznych przy ponownym zakażeniu prątkami gruźlicy. Na odwrót zakażenia rzadkie i łagodne wywołane wtargnie- ciem do ustroju niewielkiej liczby prątków Kocha, zwiększają nabytą przez szczepienie odporność na ponowne zakażenie z zewnątrz, a może z wewnątrz, [patrz też: , Balsam Johnson, ból pleców, protetyka ]

Comments Off

« Previous Entries