Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

Posts Tagged ‘proktolog’

Do zakresu zamroczen zalicza sie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Do zakresu zamroczeń zalicza się np.: a. Zamroczenie jasne (obnubilatio lucida), stanowiące najlepiej zbadany pier- wowzór stanu pomrocznego. b. Zamroczenie z głębszym przyćmieniem świadomości. c. Stany somnabuliczne, do których prawdopodobnie zbliżone są zamrocze- nia histeryczne i hipnótyczne. d. Upojenie senne, spokrewnione z poprzednimi. e. Upojenie patologiczne alkoholowe. f. Stany zachwycenia (status extatici) i pokrewne. g. Zespoły mieszane zamroczeniowo-majaczeniowe, czyli tzw. stany onej- roidalne. Odmiany te dotyczą cech wtórnych. Nie zmienia się w nich zasadniczy zrąb strukturalny, który w każdym stanie pomrocznym .da się wyosobnić. Niektóre z tych odmian mieszczą w sobie własny czynnik etiologiczny, albo też powstają ze szczególnego skojarzenia z jakimś innym zespołem, który wyciska piętno na wspólnym obrazie klinicznym. Zarówno względy dydaktyczne, jak i specjalne znaczenie praktyczne tych odmian skłaniają nas do wyosobnienia ich w odręb- nym opisie, aczkolwiek odrębność swoją zawdzieczają one właściwie pierwiast- kom obcych zespołów. Najpierw przedstawimy podstawowy zrąb strukturalny, dający się stwierdzić w każdym zamroczeniu, w każdej jego odmianie, a także w zespołach miesza- nych. Przyczyny stanów pomrocznych nie są dotychczas wyświetlone. Zespoły te mogą się nawarstwić epigenetycznie na wszystkich procesach chorobowych, które na wstępie wyliczyliśmy. Jednakże niezależnie od czynnika, który bez- pośrednio pociągnął za sobą wystąpienie zamroczenia, niemal powszechnie widzi się związek tego zespołu z padaczką. Istotnie w większości przypadków tło pa- daczkowe nie ulega wątpliwości albo jest bardzo prawdopodobne. Jest jednak pewna liczba przypadków, w których żadnego podłoża padaczkowego nie udaje się wykryć, przynajmniej przy dzisiejszych metodach badania. Ogromne usługi w tym kierunku może oddać elektroencefalografia. Jeżeli się zważy, że ok. 10% ludności w rozmaitych krajach, w których zbiorowe badania eeg były przepro- wadzane, wykazuje dysrytmie mózgowe znamienne dla padaczki, chociaż osob- , ników tych nigdy nie podejrzewano o tę chorobę, to można by sobie wyjaśnić częstość związku, jaki zachodzi między występowaniem zespołu zamroczenió- wego a jawną lub utajoną padaczką. Zagadnienie to wymaga jeszcze specjal- nych badań. Na razie musimy stać na stanowisku, że teza padaczkowego tła każdego zamroczenia bynajmmej nie została dowiedziona, w praktyce bowiem spotykamy nierzadko tło etiologicznie różne. Nie dowiedziono również klinicz- nie, ażeby zamroczenie musiało wyłącznie dotykać epiteptotypy. Poza padaczką naj częstszym tłem bywa: alkoholizm, stany pośpiączkowe, choroby zakaźne, choroby ogólne ustroju, stany wyczerpania, destrukcyjne procesy mózgu, stany pourazowe mózgu itd. [więcej w: , foteliki dla dzieci, surówki bawełniane, proktolog ]

Comments Off

Posts Tagged ‘proktolog’

Do zakresu zamroczen zalicza sie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Rozpoznanie w czystych przypadkach nie przedstawia trudności, nato- miast różnicowanie bywa trudnym zagadnieniem. Występuje to zwłaszcza wtedy gdy chodzi o odróżnienie manii od hebefrenii. Przy tej ostatniej jed- nostce omówimy bardziej szczegółowo momen.ty uchwytu rozpoznania różnico- wego. Trudności nastręczać może również odróżnienie manii od histerii, od pewnych psychoz sytuacyjnych, np. zespołu Gansera, a także od objawów wi- łosnych (moria), zdarzających się w przebiegu chorób organicznych mózgu, zwłaszcza gUZ0W czołowych. Podstawy rozpoznania różnicowego omówimy przy opisie tych jednostek. Zespół maniakalny wikła się nader często z innymi psy- chozami, co sprawiać może duże trudności rozpoznawcze. W ogóle od dawna zwraca się uwagę na fakt, że obecnie czysta mania występuje bez porównania rzadziej niż dawniej. Bornsztajn np. wprost mówi o schizofrenizacji stanu ma- niakalnego. Zjawisko to trzeba wytłumaczyć udoskonaleniem sprawdzianów roz- poznawczych. Istotnie opisy manii w dawnyrh piśmiennictwie nie pozostawiają wątpliwości, że pod tą nazwą opisywano niejednokrotnie zupełnie inne psy- chozy albo najczęściej psychozy mieszane. Ale niezależnie od tego stanu trzeba stwierdzić, że czyste manie stały się dziś rzadkością, gdyż w ciężkich stanach maniakalnych niejednokrotnie uderza wybitna nawet domieszka pierwiastków schizofrenicznych. Właściwie tylko hipomanie wi.duje się w czystej, klasycznej, “książkowej” postaci. ZESPÓŁ DEPRESYJNY (MELANCHOLIA) Objawy kliniczne i przebieg. Zespół depresyjny, szczególnie częsty i stąd niesłychanie ważny, jest odwrotnością stanu maniakalnego. Osnuty jest dokoła trzech osiowych objawów: przygnębienia, zahamowania i zwolnienia procesów myślowych oraz zmniejszenia napędu psychoruchowego. Do objawów tych dołącza się w melancholii, zwłaszcza powstałej na podłożu cyklofrenii, doniosły objaw lęk u. Lęk ten umiejscawiają chorzy w okolicy serca (pavor praecordialis). [hasła pokrewne: , filtry do wody, proktolog, ubranka dla niemowląt ]

Comments Off