Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

Posts Tagged ‘prawo medyczne’

Znaczenie Oeuvre de placement w

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Znaczenie Oeuvre de placement w zapobieganiu gruźlicy ilustrują dane Bernarda i Poix: na 302 dzieci tej instytucji umarło w r. 1926 po trzecim miesiącu 5,7-7,6%, zależnie od czasu, w którym niemowlę zostało po urodzeniu zabrane do Oeuvre, na- tomiast umieralność dzieci pozostawionych u rodziców chorych na gruźlicę wyno- siła w tym czasie 82 % . Zasada ochrony przed zakażeniem gruźliczym dotyczy, prócz niemow- ląt i okresu wczesnego dzieciństwa, także dzieci, zwłaszcza uczęszczają- cych do przedszkoli i szkół. Da się to osiągnąć przez dokładne badanie na początku roku szkolnego całej dziatwy wstępującej do przedszkoli, szkół powszechnych i średnich, aJ także personelu nauczycielskiego i służ- by, słowem wszystkich osób, z którymi styka się dziatwa szkolna. Umoż- liwi to wyłączenie osób chorych na gruźlicę. Badania te muszą być uzu- pełnione dalszą stałą opieką lekarską. Cała akcja wymaga należytego na- stawienia władz szkolnych, personelu szkolnego i lekarzy szkolnych oraz ścisłej współpracy szkolnej opieki lekarskiej z poradniami przeciwgru- źliczymi. Ochrona, dzieci oraz młodzieży prz.ez zakażeniem gruźliczym musi iść ręka w rękę z hartowaniem i wzmacnianiem ustroju przez racjonalne wychowanie fizyczne, którego znaczenie w walce z gruźlicą podkreślał u nas już Jędrzej Śniadecki, przez przebywanie na otwartym powietrzu, uprawianie ćwiczeń fizycznych, dostateczny wypoczynek, nieprzemęczanie się pracą fizyczną i umysłową, dostateczne odżywianie, wyjazdy wypoczynkowe nad morze, w góry lub na wieś, usunięcie nad- użyć alkoholu itd. Toteż nie tylko należy przestrzegać, by budynki szkol- ne odpowiadały wymaganiom higieny co do kubatury, wentylacji, ogrze- wania i dostatecznej ilości światła i, były utrzymywane w czystości, ale należy dbać także o to, by przy szkołach były boiska dla zabaw i ćwi- czeń, programy szkolne nie były przeładowane, a przerwy między lek- cjami były dostateczne. Wzmacniając obronne siły ustroju i usuwając czynniki osłabiające go, przeciwdziałamy ujemnym -skutkom pierwszego zakażenia gruźlicą oraz obudzeniu się prątków, zamurowanych w ognisku pierwotnym lub w wę- złach zespołu pierwotnego. Zadaniu wzmacniania rosnącego ustroju zadość czynią także osobne instytucje zapobiegawcze: kolonie, półkolonie, ogrody, szkoły na otwar- tym powietrzu i prewentoria. [patrz też: , prawo medyczne, Kabiny Sanitarne, Stomatolog Kraków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘prawo medyczne’

Znaczenie Oeuvre de placement w

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Lecząc chorego na gruźlicę powinna poradnia dokładnie zapisywać przebieg choroby i w razie zmiany przez chorego, miejsca zamieszkania przesłać zapiski te poradni. pod opiekę której chory przechodzi. Takie samo postępowanie obowiązuje poradnię, jeżeli chorego kieruje do dal- szego leczenia do sanatorium lub innego zakładu leczniczego, Ze swej strony także zakład leczniczy, gdy chory na gruźlicę go opuszcza, po- winien informować tę poradnię, która skierowała chorego do zakładu, o przebiegu choroby podczas jego pobytu w zakładzie. Należycie zorganizowana i wyposażona poradnia przeciwgruźlicza stosuje z metod leczniczych .przede wszystkim dalsze leczenie odmą opłucną po jej wytworzeniu w zakładzie przystosowanym do tego za- biegu. Na wytwarzanie odmy leczniczej w poradni można się godzić tylko wtedy, g<;ly poradnia ma u siebie łóżka, które umożliwiają pobyt w poradni po wytworzeniu odmy co najmniej przez dobę. Przepalanie zrostów opłucnych i inne zabiegi chirurgiczne nie wchodzą w zakres metod leczniczych w poradni. Poradnie stosują nadto leczenie wzmacnia- jące przetworami arsenowymi, fosforowymi, tranem itd. i leczenie obja- wowe. Ze środków farmaceutycznych należy stosować w razie potrzeby jedynie leki najniezbędniejsze, naczelne bowiem zadanie poradni sta- nowi wykrywanie ognisk gruźliczych, ich unieszkodliwianie i uświada- mianie chorego i otoczenia w zakresie zapobiegania i zwalczania gruźlicy. Szerokie stosowanie leczenia za pomocą środków farmaceutycznych nie przynosząc istotnej korzyści choremu mogłoby obniżyć w oczach cho- rego i otoczenia doniosłość leczenia higieniczno-dietE.tycznego (dożywia- -rlla, werandowania itd.) i przez to okazać się szkodliwe. Należycie zorganizowana poradnia przeciwgruźlicza ma stałą stycz- ność nie tylko z instytucjami opieki społecznej, ale także z zakładami leczniczymi, mianowicie z oddziałami gruźliczymi w szpitalach, ze szpitalami-sanatoriami i sanatoriami dla chorych na gruźlicę oraz z in- nymi zakładami leczniczymi i zapobiegawczymi przeznaczonymi do walki społecznej z gruźlicą. Między tymi zakładami leczniczymi a po- radnią musi być zachowana pewna równowaga. Jest bardzo pożądane, by nie tylko kierownik poradni był równocześnie kierownikiem oddziału gruźliczego w szpitalu, ale by i personel lekarski, zatrudniony w poradm i na gruźliczym oddziale szpitala, był ten sam. Taka organizacja za- pewma ciągłość opieki lekarskiej i społecznej nad chorym i jego otocze- niem. Należy dążyć do tego, by większe ośrodki miały nie tylko osobne oddziały dla chorych na gruźhcę przy szpitaiach ogólnych, ale także w pobliżu szpitale-sanatoria. Ze względów praktycznych dla usunięcia obawy przed takimi oddziałami i szpitalami-sanatoriami powinny nosić nazwę “Oddziały i szpitale – sanatoria dla chorób narządu oddechowego” lub „dla chorób płucnych”. [patrz też: , odzież termoaktywna, prawo medyczne, bielizna damska sklep internetowy ]

Comments Off