Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

Posts Tagged ‘opieka medyczna’

Uswiadamiano sobie, ze akcja zwalczania

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Uświadamiano sobie, że akcja zwalczania gruźlicy jako klęski spo- łecznej wymaga nie tylko zrozumienia i dobrej woli ludności, nie tylko dobrze przemyślanych, pozbawionych doktrynerstwa przepisów i rozpo- rządzeń, dających się wykonać w praktyce, ale także wytężonego wy:.. siłku finansowego państwa i społeczeństwa. Uznano, że funduszów, prze- znaczonych na tę akcję, nie wolno dzielić niesłusznie ani zużywać nie- celowo. Dążono zatem do stworzenia racjonalnego programu i planu ca- łej organizacji przeciwgruźliczej z wybitnym działem społeczeństwa, przy tym tak skoordynowanego, by różne instytucje nie przeszkadzały sobie w pracy i by cała akcja w państwie osiągnęła naj- większe wyniki przy rozporządzalnych funduszach. Niestety, pomimo prac w kierunku uzdrowienia pod tym względem stosunków, które panowały w organizacji walki z gruźlicą, nie uległy one do r. 1939 poprawie od czasu prób, podjętych na I Ogólnopolskim Zjeździe Przeciwgruźliczym w Krakowie w r. 1926. Nie posunęło tej sprawy naprzód utworzenie w r. 1927 z inicjatywy Polskiego Związku Przeciwgruźliczego osobnej komisji znawców z ramienia Związku i Ogólnopaństwowego Związku Kas Cho- rych ani uchwała IV Ogólnopolskiego Zjazdu Przeciwgruźliczego w r. 1931 o najrychlejszym sprzężeniu akcji przeciwgruźliczej, prowadzonej przez instytucje rządowe, samorządowe, społeczne i zakłady ubezpieczeń społecznych. Wyjątek stanowiła Łódź z jej “Radą Naczelną Walki z Gru- źlicą”, która jako emanacja Zarządu Miejskiego, Kasy Chorych i Robot- niczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci obejmowała swoją działalnością miasto Łódź. Zdano sobie wreszcie sprawę, że kierownictwo całej akcji przeciwgru- źliczej, musi być na drodze ustawodawczej skupione w jednej in- stytucji, dla której powinno się tworzyć trwałe podstawy finansowe, a w której czynniki społeczne byłyby należycie reprezentowane z głosem decydującym. [hasła pokrewne: , olej do włosów, opieka medyczna, przydomowe oczyszczalnie ścieków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘opieka medyczna’

Uswiadamiano sobie, ze akcja zwalczania

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Czasem psychoza zaczyna się od nie określonego niepokoju, lęku, który ma dążność do doszukania sobie przedmiotu ex post. Wówczas matka uprzytomni sobie, że boi, się o zdrowie dzieci, inni chorzy wiążą lęk z myślami hipochon- drycznymi, religijni chorzy trapią się o swoje zbawienie. Myśli takie. miewają cechy natrętnych. Sny ponurej treści odbierają chorym również dobre samopo- czucie, zwłaszcza sny z lękiem. Rzecz znamienna, że w cyklofrenii zwiastuny takie mogą zapowiadać niekoniecznie fazę depresyjną, czasem też i fazę ma- niakalną. Czasem stopniowo poprzez bezsenność, brak łaknienia, coraz gorsze samopoczucie i niepokój, a czasem nagle rozwija się pełny obraz melancholii. W cyklofrenii stan maniakalny może się w ciągu doby przeistoczyć w melan- cholię i na odwrót. Robi to niezapomniane wrażenie: rozstajemy się jednego dnia z chorym maniakalnym, mamy jeszcze przed oczyma jego zaróżowioną twarz, żywą grę mimiki, roziskrzone oczy, wesoły wyraz twarzy, żywe ener- giczne ruchy, a następnego dnia zastajemy go przygarbionego, zahamowanego, o zgnębionym, trwożliwym wyrazie twarzy. Chory płacze bez łez, jest blady, ma “gęsią skórkę”, milczy albo odpowiada powoli, półtonem, czasem szlocha, wypowiada liczne skargi, użala się na bezsenność, zaparcia stolca, lęk, “gniot”. Czasem rozszerzone szpary powiekowe zdradzają lęk, czasem szpary powiekowe są zwężone lub chorzy mają oczy spuszczone. W dużym odsetku przypadków ciężkiej melancholii stwierdza się fałdę Veragutha. Zwolniony tok myślenia chorych obraca się dokoła własnego nieszczęścia. Zahamowaniu ulegają wszyst- kie czynności psychiczne. Przy badaniu inteligencji popełniają melancholicy mniej błędów niż chorzy maniakalni, lecz praca umysłowa posuwa się bardzo wolno naprzód. Zdolność przypominania jest czynnościowo upośledzona, orientacja zachowana, uwaga wskutek monoideizmu z trudem da -się oderwać od smutnych tematów osobis- tych. [więcej w: , wkładki sfp, opieka medyczna, badania psychologiczne ]

Comments Off

« Previous Entries