Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

Posts Tagged ‘olejek kokosowy na włosy’

W Klinice Chorób Psychicznych Akademii

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W Klinice Chorób Psychicznych Akademii Medycznej w Gdańsku widzie- liśmy dwukrotnie zamroczenie u osobnika po urazie czaszki. W czasie zamro- czenia chory twierdził, że mianowany został generałem lotnictwa i zachowywał się zgodnie z tą osobowością. Na pytanie, jak to się stało, że on, człowiek bez wykształcenia, został wyniesiony na tak wysokie stanowisko, odpowiadał, że sam się temu dziwi, ale skoro otrzymał mianowanie, musi być posłuszny roz- kazom. Chory ten mial więc częściowo poczucie dawnej osobowości. Natomiast w okresach poza zamroczeniami nic z tych urojeń nie zdradzał, nie pamiętał ich i śmiał się krytycznie, gdy mu o nich opowiadano. Czasem z okresu psychozy pozostają luźne, zamazane, nibysenne lub fragmentaryczne wspomnienia, prze- ważnie zupełnie obce osobowości prawidłowej. . Rozpoznanie opierać się musi na jak naj szerszej podstawie. Ważne są wiadomości w wywiadzie o napadach drgawkowych w latach dziecięcych lub przed psychozą, o typowych cechach charakteru padaczkowego z typowymi obja- wami neuropatycznymi: pavor nocturnus. enuresis, somnambulizm, mówienie przez sen, działania popędowe w rodzaju poriomanii, nietolerancja alkoholowa, impulsywność, porywczość, pedanteria, bigoteria, egotyzm, objawy otępie- niowe itd. Wśród znamiennych cech psychozy zwrócić trzeba uwagę głównie na nagły początek, zmianę osobowości, charakterystyczne sensorium, nieobec- ność omamów (o ile chodzi o zamroczenie czyste), zborność zachowania, lepkość afektywną z zaleganiem, drażliwość, dezorientację, typowe zachowanie się czyn- ności pamięciowych. Gdy trzeba ustalić rozpoznanie po przeminięciu psychozy, należy zwrócić uwagę na nagły koniec, czasem z oznakami snu końcowego, niepamięć, często o cechach niepamięci wstecznej, niekiedy obecność wysp pamięciowych, która pozwala na wylączenie symulacji. Symulanci nie wiedzą o możliwości zacho- wania się szczątków wspomnień i nigdy się do nich nie przyznają. Jest to ważne zwłaszcza przy rozpoznaniu różnicowym upojenia patologicznego. [hasła pokrewne: , olej do włosów, fizjoterapia, olejek kokosowy na włosy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek kokosowy na włosy’

W Klinice Chorób Psychicznych Akademii

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Chory bezkrytycznie usiłuje obie osobowości ze sobą pogodzić, a więc np. nie widzi w tym nic niemoźliwego, aby człowiek bez wykształcenia jak on nie mógł za zasługi w boju być powołanym na stanowisko generała, co też się stało. Począwszy od dnia 27. VHI. rozdwojenie osobowości ostatecznie ustąpiło. Dokonane tego dnia badanie inteligencji wykazało sprawność bardzo dobrą (Raven 36 pkt. = 92 centyle). Nawrotu już więcej nie było. Z okresu zamroczeń zachował zupełną niepamięć, lecz także wspomnienia z okresu remisji są bardzo mgliste i urywkowe, a nawet częściowo brak ich (amnesia anterograda). Rozpoznanie. Jeżeli chodzi o gatunek ostrej psychozy, to niewątpliwie mamy tu do czynienia z zespołem zamroczeniowym jasnym. Rozpoznanie to opiera się na typowych objawach: nagły początek i koniec, jakościowa zmiana sensorium, roz- dwojenie osobowości” brak omamów, zachowanie zborne, zupełna niepamięć z ok- kresu zamroczenia, ponadto niepamięć wsteczna i następcza, w czasie psychozy upośledzenie zdolności zapamiętywania i przypominania, nawiązywanie pamięciowe do poprzednich zamroczeń z nawrotem rozdwojonej jaźni, dezorientacja w czasie, miejscu, sytuacji własnej i we własnej osobowości, urojenia wielkościowe związane z drugą •osobowością. Podłożem organicznym tej psychozy był stan po wstrząsie mózgu. Na uboczu pozostawiamy sporne zagadnienie stosunku zamroczeń do pa- daczki, której u chorego nie stwierdzono, chociaż brat chorego jest epileptykiem, Badania elektroencefalograficznego nie wykonano.
ZESPOŁY Z KRĘGU CYKLOFRENICZNEGO W rozdziale o psychopatologii ogólnej zapoznaliśmy się z cechami nastrojów maniakalnego i depresyjnego. Każdy z nich stanowi trzon zespołu psychetycz- nego odpowiedniej nazwy. Zespół maniakalny i depresyjny zaliczamy do kręgu cyklofrenicznego. Obydwa te zespoły składają się mianowicie na psychozę maniakalno-depresyjną (psychosis maniaco-depressiva), czyli cyklo- frenię. cierpienie polegające na okresowym występowaniu albo tylko zespołu maniakalnego, albo tylko depresyjnego, albo też jednego i drugiego w różnej kolejności, czasem naprzemiennie. Już dawno jednak zauważono, że zespoły te występować mogą niezależnie od swoistego podłoża cykloIrenicznego, którego natura nie została zresztą dotąd wyświetlona. Podłoże tych zespołów może więc być nieswoiste, a więc pojawić się one mogą w przebiegu cierpień różnorakiej etiologii, tych samych, które wyliczyliśmy na wstępie niniejszego rodziału. Fakt ten nie przesądza w negatywnym znaczeniu sprawy powinowactwa mię- dzy manią i depresją na tle cyklofrenii z jednej strony, a takimiż samymi zespo- łami, nawarstwionymi epigenetycznie na nieswoistym podłożu innych czynników etiologicznych z drugiej strony. [patrz też: , olejek kokosowy, krem neutrogena, olejek kokosowy na włosy ]

Comments Off

« Previous Entries