Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

Posts Tagged ‘olej lniany’

Od dnia 10. VIII. skargi

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Od dnia 10. VIII. skargi na bóle głowy, po czym po kilku dniach nastąpił nawrót zespołu amentywnego o obrazie klinicznym podobnym do poprzedniego, lecz o prze- biegu nieco łagodniejszym. Po leczeniu snem (wodzian chloralu + luminal) oraz 2 wstrząsach elektrycznych nastąpiła remisja, tak że dnia 27. VIII. stan psychiczny był zadowalający. Dnia 31. VIII. nastąpi jednakże trzeci nawrót, jeszcze łagodniej- szy, który postanowiono leczyć wstrząsami elektrycznymi, z nąątęwym usypianiem skopolaminą i wodzianem chloralu. Po 4 wstrząsach chora zachowywała się bez zarzutu, pó czym na szóstym leczenie zakończono, uzyskując trwałe wyleczenie. Dnia 22.IX. 1952 r. chorą zwolniono: Rozpoznanie tej rzadkiej lecz bardzo groźnej dla życia psychozy opiera się na następujących momentach: obecność ciężkiego schorzenia podstawowego, w tym przypadku zakażenie niewyjaśnionej etiologii, być może zapalenie mózgu, przebieg wybitnie ostry, podniecenie psychoruchowe nadzwyczaj silne, któremu towarzyszy ogólne wyczerpanie i upadek sił, całkowita dezorientacja we wszystkich kierunkach, afekt bezradności, rozerwanie związków myślowych (incohaerentia) z persewera- cjami i werbigeracją, zerwanie łączności z otoczeniem, bezładne urojenia z agre- sywnością na oślep, jaktacje przy głębokiej .zmianie jakościowej świadomości, w na- stępstwie zupełna niepamięć. W rozpoznaniu różnicowym można odgraniczyć tę psy- chozę od majaczenia, gdyż występują tam omamy szczególnie wzrokowe, których tu brak, ponadto w delirium zachowanie jest bardziej zborne, zamącenie świado- mości nie tak głębokie, nastrój i afekt mają inne cechy, zachowana jest łączność afektywna i intelektualna z otoczeniem, wreszcie niepamięć nigdy jak tutaj nie jest absolutna. Wyłączenie zamroczenia zwykłego, nie mówiąc już o jasnym, również nie nastręcza trudności, gdyż w zamroczeniu zachowanie jest zborne, wypowiedzi nie wykazują śladu inkoherencji, nie jest też nigdy całkowicie zerwana łączność uczuciowa, a nawet w pewnym stopniu intelektualna z otoczeniem. Toteż w zamro- czeniu zawsze można dokonywać badań i spostrzeżeń nad strukturą osobowości, która w zamroczeniu jest rozdwojona, a w splątaniu jest w stanie zupełnego zamętu, wreszcie znaczenie rozpoznawczo-różnicowe posiada ogólny stan chorego, który bez względu na podłoże organiczne w amencji rychło przedstawia obraz ostatecznego wyczerpania i wyniszczenia z powodu nieustających jaktacji. Wreszcie w różnicowa- niu nie można pominąć zespołu katatoniczno-hiperkinetycznego. [hasła pokrewne: , protetyka, implanty Warszawa, olej lniany ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olej lniany’

Od dnia 10. VIII. skargi

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Obok tej urojonej osobowości zachowane było wspomnienie osobowości podstawowej, co do której potrafił dać, zresztą zdawkowo, pewne informacje. Po kilku godzinach stan ten nagle przeminął, chory dawał odpowiedzi dorzeczne, zorientował się gdzie jest, natomiast w czasie był zdezorientowany i wykazywał niepamięć rozciągającą się od okresu przed wy- padkiem (amnesia retrograda) aż do obecnego dnia. Nie pamięta pobytu na oddziale chirurgicznym, przypomina sobie tylko jaK go .prowadzono do pociągu, po drodze widział jakieś traktory i maszyny rolnicze, pamięta to jak przez mgłę (wyspa pa- mięciowa), potem znowu nic nie pamięta aż do obecnej chwili. Przyjmuje z uśmie- chem wiadomość o swoim zachowaniu i o swoich twierdzeniach jakoby był genera- łem. Jest co do tego całkowicie krytyczny. Aż do wieczora nie zdradzał najmniej- szych zaburzeń psychicznych, w nocy spał spokojnie, nazajutrz rano znowu uważał się za generała, został nim mianowany w czasie działa wojennych, nominacja przy- będzie lada chwila. Dokładniejsze badanie wykazało, że chory jest zdezorientowany w miejscu, c.zasie i sytuacji własnej, natomiast orientacja co do otoczenia była dość dobra. Zachowywał się tak samo jak w czasie poprzedniego zamroczenia. W pewnej chwili wyskoczył z łóżka i energicznie domagał się dopuszczenia go do telefonu, musi bowiem porozumieć się z żoną i dyrektorem szpitala w sprawie tej nominacji. W razie oporu groził, że powybija wszystkie okna i drzwi, pozabija pielęgniarzy, a w końcu zabije sam siebie. Gdy pielęgniarz odmówił jego żądaniom, rzucił się na niego, zaczął go kopać, i krzyczeć, dał się jednak w końcu zaprowadzić do łóżka, gdzie leżał spokojnie, nie nawiązując łączności z otoczeniem. W nocy spał spokojnie, a rano nic nie pamiętał z tych przeżyć. Był bardzo przejęty wiadomością, że zacho- wywał się tak gwałtownie, prosił o skrępowanie go, aby nikomu nie mógł zrobić krzywdy. Dnia 26. VIII. od. rana znowu czuje się generałem, jest ożywiony, snuje plany, twierdzi że musi polecieć do Berlina, gdzie ma odbyć ważne rozmowy z ge- nerałami lotnictwa różnych państw. Zachowanie chorego jest zgodne z tą drugą osobowością. Twierdzi że w nocy latał służbowo do Diisseldorfu w ważnej misji politycznej, której nie może ujawnić, został odznaczony za czyny wojenne. Nomi- nacji na generała jeszcze nie ma, ale lada chwila jej się spodziewa. Po południu tegoż dnia apatyczny, siedzi w łóżku bez kontaktu z otoczeniem, rozmawia nie- chętnie, sensorium w dalszym ciągu jakościowo zmienione. Zdolność zapamiętywa- nla wyraźnie upośledzona. Zdolność przypominania ź okresu osobowości podstawo- wej bardzo utrudniona, lecz łączność pamięciowa z tym okresem jest zachowana. [hasła pokrewne: , firma sprzątająca, kosmetyki organiczne, olej lniany ]

Comments Off