Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

Posts Tagged ‘okulista’

Kurs dokształcający dla lekarzy.

Posted in Uncategorized  by admin
February 14th, 2018

Od r. 1926 Związek organizował co rok kurs dokształcający dla lekarzy, w którym uwzględniano rozpoznawanie, leczenie gruźlicy i metody społecznej walki z nią oraz niezależnie od tego kurs techniki odmy opłucnej leczniczej. Dla zwiększenia liczby wykwalifikowanych       pielęgniarek-wywiadowczyń Związek organizował w okresie 1925-1929 osobne kursy, a następnie przeszedł na drogę praktycznego nauczania pielęgniarek z ukończoną 2-letnią szkołą pielęgniarską w poradniach przeciwgruźliczych. W Polskim Związku Przeciwgruźliczym skupiały się wszystkie badania statystyczne gruźlicy. Prace Związku w kierunku społecznego zwalczania gruźlicy zyskały uznanie Międzynarodowego Związku Przeciwgruźliczego, który przyznał mu w r. 1928 najwyższe odznaczenie (złoty medal). Zadanie Towarzystw Przeciwgruźliczych terytorialnych stanowiło organizowanie akcji w siedzibie Towarzystwa, a Związków Przeciwgruźliczych Wojewódzkich – prócz tego zespalanie i doskonalenie akcji w obrębie województwa. Zarządy Towarzystw skupiały, prócz przedstawicieli samorządowych i rządowych, przedstawicieli miejscowych instytucji i organizacji, których współudział w walce z gruźlicą był pożądany. Słusznie uznawano, że planowa akcja przeciwgruźlicza wymaga wciągnięcia do pracy także odpowiednich osób spośród miejscowego społeczeństwa. Zapobiegało to zachwianiu się działalności Towarzystwa z powodu częstych przeniesień służbowych urzędników, jeżeli ord prowadzili akcję. Zachęcało też miejscowe społeczeństwo do większej współpracy niż wtedy, gdy Zarząd był złożony przeważnie z urzędników. Towarzystwa istniały w licznych miastach i we wszystkich miastach wojewódzkich. W r. 1918 było na terenie całej Polski zaledwie 14, w roku zaś 1935 liczba wzrosła do 211. Akcję przeciwgruźliczą prowadziły w niektórych województwach także Oddziały Polskiego Czerwonego Krzyża, wśród młodzieży szkolnej na terenie Warszawy Liga Szkolna Przeciwgruźlicza, powstała w r. 1923, nadto wśród swych członków Związek Nauczycielstwa Polskiego, Związek Pracowników Poczt, Telegrafów i Telefonów, Stowarzyszenie Urzędników Państwowych R. P., Organizacja Pracowników Kolejowych, Stowarzyszenie Akademickie “Bratnia Pomoc” i inne. [hasła pokrewne: , Balsam Johnson, okulista, olejki do włosów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘okulista’

Kurs dokształcający dla lekarzy.

Posted in Uncategorized  by admin
February 14th, 2018

Ustawy przeciwgruźliczej, która by unormowała całą akcję przeciwgruźliczą, nie było. Rada Ministrów zatwierdziła dnia 9. VIII. 1918 r. projekt, opracowany przez Stefana Rudzkiego, lecz ze względu na trudności finansowe nie został on przedłożony Ciałom Ustawodawczym. Taki sam los spotkał drugi projekt w r. 1927. W r. 1933 został wniesiony do Sejmu nowy projekt. Tymczasem obowiązywały tylko pewne zarządzenia, przepisy i okólniki, dotyczące zwalczania gruźlicy bezpośrednio lub przez zabezpieczenie higienicznych warunków pracy oraz ochrony zdrowych przed zakażeniem przy zetknięciu się z chorym. Mianowicie ustawa z dnia 25. VII. 1919 o zwalczaniu chorób zakaźnych wprowadziła wart. 2 i 3 obowiązek zgłaszania przypadków gruźlicy niebezpiecznej dla otoczenia, zmiany mieszkania przez takich chorych oraz zgonów z tej postaci gruźlicy. Okólnik Generalnej Dyrekcji Zdrowia z dnia 16. IV. 1926 uprawniał do zastosowania do gruźlicy postanowienia art. 10 ustawy, mianowicie do przymusowego odkażania mieszkania, opuszczonego przez chorego na gruźlicę niebezpieczną dla otoczenia, a także w razie zgonu. Przedmioty takich zmarłych mogły być również poddane przymusowo odkażaniu. Rozporządzenia Ministerstwa zakazywały chorym na gruźlicę otwartą pracować w zakładach fryzjerskich i golarskich, w hotelach, pokojach umeblowanych i pensjonatach, w zakładach kąpielowych, szkołach, w charakterze karmicielek obcych niemowląt, nakazywały otaczać szczególną opieką uczniów i uczennice, podejrzanych o gruźlicę, zalecały dożywianie niezamożnej dziatwy szkolnej, nakazywały odosobnianie więźniów chorych na gruźlicę, przekazywały poradniom przeciwgruźliczym poborowych chorych na gruźlicę i nakazywały zaznajamianie się komisji poborowych z opinią lekarzy poradni przy ponownym badaniu takich poborowych. W rozporządzeniach szczególną uwagę zwracano na plwocinę jako rozsadnik gruźlicy. W tym celu rozporządzenia zakazywały plucia na podłogę w urzędach, biurach, szkołach, magazynach i innych pomieszczeniach publicznych, także na ulicach, na placach itd. oraz nakazywały umieszczać spluwaczki z wodą w kamienicach i budynkach wyższych niż jednopiętrowe. [przypisy: , integracja sensoryczna, przydomowe oczyszczalnie, okulista ]

Comments Off