Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

Posts Tagged ‘logopeda warszawa’

W szerzeniu gruzlicy za posrednictwem

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W szerzeniu gruźlicy za pośrednictwem mleka i jego przetworów mają wielkie znaczenie także złe warunki higieniczne doju wywołujące zanieczyszczenie mleka. Dojarki i dojarze doją przeważnie in tych samych ubraniach, w których chodzą, bardzo rzadko przed do- jem myją ręce mydłem, a przynajmniej w połowie obór nawet nie wy- cierają wymion przed dojem. Roznoszeniu zarazków gruźlicy sprzyjają także muchy, z którymi tylko rzadko prowadzi, się walkę, pomimo ich obfitości w oborach. Jak z tego wynika, walka z gruźlicą jako klęską społeczną powinna dążyć: 1. do ochrony bydła rogatego przed zakażeniem gruźlicą; 2. do ochrony ludności przed spożywaniem mleka pochodzącego od krów perliczych 3. do ochrony mleka zdrowych krów przed zakażeniem prątkami gruźlicy pochodzącymi od personelu chorego na gruźlicę – bez- pośrednio lub przez zanieczyszczanie podczas przeróbki, przewozu, przechowywania itd. Ogromne wydatki, które pochłania walka z gruźlicą, jako klęską spo- łeczną, wymagają dla zapewnienia największej skuteczności wysiłków państw i społeczeństw ustawowego unormowania akcji przeciwgru- źliczej. Istniejące w różnych Państwach ustawodawstwo przeciwgruźlicze sięga w życie niejednakowo głęboko. W wielu Pań- stwach ustawodawstwo przeciwgruźlicze opiera się na obowiązkowym zgłaszaniu każdego przypadku zachorowania na gruźlicę; zmiany mie- szkania przez chorych na gruźlicę, zgłaszania zgonu chorego ria gruźlicę, Przepis ten umożliwia roztoczenie nad chorym i jego otoczeniem opieki oraz zarządzenie środków zapobiegających dalszemu szerzeniu się zaka- żenia gruźliczego. W niektórych Państwach istnieje ustawowy przymus umieszczania chorych na gruźlicę w szpitalach, odosobnienia w szpita- lach w osobnych oddziałach, zakaz nauczania dzieci chorych na gruźlicę w szkołach wspólnie z dziećmi zdrowymi oraz wychowywania cudzych dzieci i pełnienia zawodu mamki przez osoby chore na gruźlicę. Nie- które ustawodawstwa nakładają na rząd, samorządy i różne instytucje obowiązek udzielania zasiłków na budowę i utrzymanie zakładów dla chorych na gruźlicę oraz pokrywania kosztów leczenia. We Włoszech od r. 1929 istnieje ustawa o obowiązkowym powszechnym ubezpieczeniu na wypadek zachorowania na gruźlicę. Ustawa ta nie dotyczy jednak osób najwyżej uposażonych. Umożliwiła Ona pokrycie całego kraju gęstą siecią poradni przeciwgruźlIczych, sanatoriów górskich, morskich i ni- zinnych 0r:az sanatoriów-szpitali a także powołanie do życia kolonij pół- sanatoryjnych dla ozdrowieńców i niezdolnych do pracy. Każdy chory na gruźlicę wymagający leczenia na mocy tej ustawy nie tylko może, ale musi poddać się leczeniu w odpowiednim zakładzie leczniczym przez czas, którego wymaga choroba, przy tym bez żadnej dodatkowej opłaty. [podobne: , logopeda warszawa, odżywki do rzęs, odżywka do włosów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘logopeda warszawa’

W szerzeniu gruzlicy za posrednictwem

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Szkół na otwartym powietrzu było tylko 6 dla 308 dzieci. Według obliczenia Stanisława Popowskiego pożądana liczba miejsc w szkołach tego typu wynosiła około 15.000. Sanatoriów mieliśmy w r. 1920 – 18 z liczbą łóżek 1821, na 1 stycznia 1937 – 42 z liczbą łóżek 5.272, tak iż na 10.000 ludności przy- padało mniej więcej 1,54 łóżka. Średni czas leczenia w sanatoriach w r. 1932 dla leczących się na koszt samorządów wynosił .84,2 dni, na koszt kas chorych – 48,4 dni, na koszt “Pomocy lekarskiej dla urzędników państwowych” – 55,8 dni, na koszt własny – 54,9. Wskutek kryzysu ekonomicznego w ostatnich latach nie wyzyskiwało się w należytym stopniu łóżek sanatoryjnych: w r. 1931 łóżko sanatoryjne było wolne średnio przez 89,1 dni, a w r. 1932 przez 128,5 dni, tzn. łóżko sanato- ryjne było nie wyzyskiwane w ciągu roku przez przeszło 4 miesiące Sanatoria były rozrzucone nierównomiernie. Najwięcej ich było w Za- kopanem i Otwocku. Próbę zastosowania pracy w sanatoriach społecznych podjął w Pol- sce pierwszy Tomasz Janiszewski. Wprowadził or» pracę w sanatorium barakowym dla inwalidów wojennych w Prądniku Białym pod Krako- wem w r. 1917. Praca polegała początkowo wyłącznie na zajęciach ogro- dowych, wkrótce rozszerzono ją do stopnia przemysłu związanego z ogrod- nictwem. Warsztatów innych rodzajów przemysłu z braku funduszów nie było. Sanatorium przetrwało do r. 1919, a wyniki lecznicze pracy przy codziennej kontroli lekarskiej okazały się dobre. Pomimo to spra- wa warsztatów pracy w sanatoriach społecznych nie zapowiadała się u nas pomyślnie. Przeszkodą w jej zrealizowaniu był przede wszystkim krótki okres leczenia przysługujący chorym. ubezpieczonym lub leczo- nym na koszt “Pomocy lekarskiej dla urzędników państwowych” oraz opieki społecznej, a także różnorodność składu chorych, co by wyma- gało tworzenia licznych warsztatów i utrzymywania licznego personelu instruktorskiego, a więc i dużych funduszów. Toteż próbowano zatrud- niać chorych w sanatoriach społecznych z bardziej jednolitym składem chorych. Próby te miały na celu głównie działanie psychiczne odgrywa- jące dużą rolę w leczeniu chorych na gruźlicę. [podobne: , logopeda warszawa, oczyszczanie organizmu, powiększanie piersi ]

Comments Off