Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

Posts Tagged ‘krem neutrogena’

ZESPOL SPLATANIA (POMIESZANIE, ZAMET, AMENTIA)

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ZESPOŁ SPLĄTANIA (POMIESZANIE, ZAMĘT, AMENTIA) Nie ma chyba drugiej jednostki, co do której panowałoby tyle sprzecznych zapatrywań jak co do amencji. Ostatnio stwierdza się jednak w piśmiennictwie uzasadnioną .dążność zacieśnienia tego pojęcia nozograficznego tak, aby usunąć zeń te wszystkie pierwiastki, które przynależą do innych zespołów psychotycz- nych. Zespół splątania opisywany bywał rozmaicie, pod wielu synonimami, np. aku- ter Wahnsinn (Meynert), Verwirrtheitszustand, confusion, splatanie, zamęt, za- mącenie. Ten ostatni termin jest niewłaściwy. gdyż lepiej go używać na ozna- czenie określonego zaburzenia jakościowego świadomości. Z rozmaitych stron zwracano uwagę na to, że pod tymi nazwami opisywano nader często zespoły innego pochodzenia, najczęściej ostro rozpoczynające się i przebiegające stany katatoniczne z podnieceniem psychoruchowym, także majaczenia i zamrocze- nia. Pomyłki te nie powinny dziwić, gdy się zważy, że amencja często wikła się z innymi psychozami. i że przebieg jej bywa tak burzliwy, że nie podobna cho- rego dokładniej zbadać, aby wniknąć w jego przeżycia. Niektórzy dlatego w ogóle tego zespołu nie uznają, co jest niesłuszne, gdyż niewątpliwie istnieją tego rodzaju psychozy, nie dające się wtłoczyć w ramy żadnego innego zespołu psychotycznego. W Klinice Chorób Psychicznych Akademii Medycznej w Gdań- sku stawiamy to rozpoznanie bardzo rzadko, tylko tam, gdzie ponad wszelką wątpliwość zachodzą wszystkie objawy wchodzące w skład zespołu, tak jak go poniżej nakreślimy. W piśmiennictwie toczą się spory nawet na temat przyczyn amencji. Jedni rozpoznają ten zespół tylko wówczas, gdy stwierdzą jego pochodzenie tokse- miczne i zupełną odwracalność. Inni żądają, aby czynnik chorobotwórczy był zawsze egzogenny. Gdy przyczyna jest niestwierdzalna, chcą ją widzieć w za- każeniu kryptogennym. Dociekania te są zbędne, gdyż w grę mogą wchodzić wszystkie te czynniki, które na wstępie wymieniliśmy w stosunku do wszyst- kich ostrych zespołów czynnościowych. Ci, którzy usiłują znaleźć dla amencji szczególne usposobienie wrodzone, powołują się na znane fakty, że zespół ten może pojawić się u tego samego osobnika kilkakrotnie, za każdym razem pod działaniem innego czynnika chorobotwórczego. Fakty takie skłaniały niektó- rych do przypuszczenia, oczywiście bezpodstawnego, jakoby istniala arnentia periodica. Aby jasno odgraniczyć amencję od innych obrazów klinicznych, na- leży trzymać się następującego wzoru, zawierającego o ile możności tylko ty- powe dla tego zespołu objawy. [więcej w: , krem neutrogena, indywidualne kalendarze trójdzielne, Zdrowa żywność ]

Comments Off

Posts Tagged ‘krem neutrogena’

ZESPOL SPLATANIA (POMIESZANIE, ZAMET, AMENTIA)

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Obraz kliniczny i przebieg. Znamienny dla zamroczenia jest nagły i niespodziewany początek bez względu na wyzwalającą przyczynę. Jeżeli to jest padaczka, to najczęściej zamroczenie występuje w bezpośrednim następstwie napadu drgawkowego lub serii napadów. Zdarza się jednak czasem, że zamro- czenie rozpoczyna się przed napadami drgawkowymi. W tym znaczeniu mó- wimy o obnubilatio postepiIeptica i praeepileptica. Istnieje jednak postać pa- daczki, w której zamiast napadów drgawkowych pojawiają się nagle, a więc również napadowo, stany pomroczne o różnej częstości trwania, od kilku minut do wielu tygodni. Mówimy wówczas o równoważnikach (ekwiwalentach) pa- daczkowych. U chorych, u których napady, serie napadów lub równoważniki występują rzadko, spostrzega się czasem kilkudniowy lub krótszy okres zwiastunów; chorzy stają się rozdrażnieni, zwiększa się ich lepkość uczuciowa, zgłaszają liczne skargi hipochondryczne lub roszczenia, stają się dla otoczenia dziwnie nieznośni i uprzy- krzeni, zwiększa się ich kłótliwość i bigoteria, a także inne cechy charakteru padaczkowego. Czasem jednak zwiastunów brak lub pozostają niezauważone. Nagły początek cechuje również zamroczenia na tle chorób iniekcyjnych. Tutaj chorzy zwykle nagle popadają w ciężki stan lękowego podniecenia lub wściekłości. Ponieważ to samo widuje się u epileptyków, Bonhoeffer nazwał tę fazę wprost infektii5se epileptiforme Erregung. Podniecenie to przebiega z zu- pełną dezorientacją w czasie, przestrzeni, otoczeniu i sytuacji własnej, a także – co najbardziej znamienne – we własnej osobowości. Osobowość bywa głęboko zmieniona. Jakościowa zmiana świadomości zazna- cza się od początku wyraźnie. Po kilku godzinach lub kilku dniach podniecenie może ustąpić miejsca stanowi zahamowania, który osiągnąć może rozmiary osłupienia. Chorzy w tym czasie czasem mówią do siebie. Zazwyczaj wkrótce udaje się nawiązać z nimi rozmowę, przy czym stwierdza się z zasady ciężkie ” upośledzenie sprawności umysłowej, “zablokowanie zdolności pojmowania, przy- pominania, zwłaszcza przeżyć z okresu osobowości podstawowej oraz znaczne obniżenie zdolności zapamiętywania. W przypadkach tych dezorientacja we wszystkich kierunkach jest zazwyczaj wybitna. [przypisy: , salon fryzjerski mokotów, krem neutrogena, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe ]

Comments Off

« Previous Entries