Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

Posts Tagged ‘gabinety stomatologiczne’

Wtargniecie do ustroju pratków B.C.G.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wtargnięcie do ustroju prątków B.C.G. wywołuje stan, któremu Cal- mette nadał miano: becegitis. Stan ten cechują: 1. przyspieszony odczyn Biernackiego; 2. lekkie przesunięcie w lewo we wzorze białych krwinek w krwi; 3. zmniejszenia się w krwi stosunku Iimfocytów do. monocytów; 4. monocytoza z długotrwałą leukocytozą i in. W następstwie tego powstaje stan alergiczny oraz swoista odporność ustroju Na zakażenia gruźlicze. Za tym przemawia dodatni odczyn Pirqueta u szczepionych pojawiający się mniej więcej pod koniec 5-12 tygodni. Częstość odczynu dodatniego jest większa wśród szczepionych i po szczepieniu nieodoso- bnionych, prawdopodobnie wskutek dodatkowego późniejszego wtar- gnięcia prątków zjadliwych .. Jeszcze częściej spostrzega się po szczepie- niu dodatni odczyn tuberkulinowy Mantoux. W tym samym czasie co alergia powstaje pewna odporność n a zakażenie zjadliwymi prątkami gruźlicy. Pod tym względem interesujące są spostrzeżenia Heimbecka, poczy- nione wśród 148 uczennic kursu pielęgniarskiego: w grupie 88 pielęgnia- rek z dodatnim odczynem tuberkulinowym po szczepieniach B.C.G. od- setek zachorowania na gruźlicę po pewnym czasie wynosił 1,2, w grupie zaś 60, u których odczyn tuberkulinowy pozostał nadal ujemny – 26,7, pomimo to że wszystkie uczennice znajdowały się w tych samych wa- runkach. Wśród słuchaczy medycyny w Oslo stwierdzono ta:kże, że słu- chacze z początkowo ujemnym odczynem tuberkulinowym, szczepieni za pomocą B.C.G., zapadają na gruźlicę o połowę rzadziej niż słuchacze z ujemnym odczynem r. ieszczepieni. Bardzo liczne spostrzeżenia innych badaczów dowodzą również skuteczności zapobiegawczego działania szcze- pień B.C.G. . Za uodparniającym działaniem szczepionki B.C.G. przemawiają także doświadczenia Janusza Zeylanda nad uodpornieniem świnek mor- skich przeciw gruźlicy za pomocą B.C.G. Mianowicie świnki morskie szcze- pione żyły dłużej i padły po 23-29 tygodniach, a kontrolne padły po 7-23 tygodniach. Późniejsze. doświadczenia Zeylandów na świnkach morskich i króli- kach, które po zaszczepieniu prątkami B.C.G. zakażano bardzo dużą daw- ką wyjątkowo zjadliwych prątków gruźlicy bydlęcej stwierdziły, że zmiany gruźlicze u szczepionych zwierząt były wyraźnie słabsze i nie tak liczne. Również Karol Chodkowski zakażając króliki prątkami gru- źlicy stwierdził, że u królików, szczepionych prątkami B.C.G., zmiany gruźlicze w płucach były mniej rozległe i przeważnie włókniste, a skłon- ność do rozsiewania się w innych narządach mniejsza, natomiast u nie- szczepionych miały charakter wysiękowo-serowaty i często powstawała ostra gruźlica prosówkowa. [przypisy: , salon fryzjerski mokotów, dieta i odchudzanie, gabinety stomatologiczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘gabinety stomatologiczne’

Wtargniecie do ustroju pratków B.C.G.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Polski Komitet Przeciwgruźliczy polecał organizowanie izolatorów także w innych środowiskach radząc ze względów praktycznych tworzyć je przy jednej z istniejących instytucyj dla dzieci (np. przy stacji opieki, żlobku, szpitalu dziecięcym), które są wyposażone w urządzenia nada- jące się do potrzeb izolatorium (kuchnia mleczna, pralnia, opał, światło i inne) oraz w których są zatrudnione pielęgniarki wyszkolone. Jeżeli takiego izolatorium nie było, instrukcja Polskiego Związku Przeciw- gruźliczego polecała przeprowadzać izolację w jeden z następujących sposobów: a) odosobnienie na oddziale położniczym, gdzie dziecko sią urodziło; b) odosobnienie na oddziale dziecięcym szpitala w przeznaczonej wy- łącznie na to separatce, urządzonej tak, by można było uniknąć groźnych dla noworodka zakażeń wewnątrzszpitalnych; chora matka dziecka nie karmiła, zdrowa, zaś przychodziła do szpitala dla karmienia dziecka 2-3 razy dziennie, a poza tym dziecko było dokarmiane sztucznie; c) odosobnienie przez umieszczenie dziecka ze zdrową matką vi zdro- wej rodzinie; d) odosobnienie we własnym mieszkaniu rodziny po usunięciu z niego osoby chorej na gruźlicę płuc na okres 4 tygodniowy po szczepieniu i po dokładnym odkażeniu mieszkania; niezbędny warunek – należyte pou- czenie rodziny i częste jej odwiedzanie przez pielęgniarkę w celu kontroli. Prócz Warszawy izolatorium dla szczepionych dzieci. miały od r. 1935 Lublin i Zakopane. Co do rewakcynacji, to instrukcja Polskiego Związku Przeciwgruźli- czego polecała stosować ją od trzeciego roku życia i kwalifikowała do niej jedynie dzieci, u których odczyn Pirqueta, wykonany dwukrotnie w odstępach 2-3 tygodni, wypadł ujemnie. Rewakcynacje wykonywano trzema dawkami w odstępach 48-godzinnych, tak jak i- pierwsze szcze- pienie. Rozwijała się również akcja kolonii i półkolonii, a także ogrodów miejskich do zabaw i gier ruchowych dla dziatwy, których wzorem był Park Jordanowski w Krakowie. Ogrody jordanow- skie powstawały nie tylko w miastach, ale także w zdrojowiskach, które przez to przyczyniały się do wzmocnienia sił żywotnych i hartowania dziatwy. Ogród taki między innymi powstał w r. 1932 w Ciechocinku. Obok kąpieli powietrznych, słonecznych i słonych oraz odpowiedniego od- żywiania i wypoczynku stosowano tutaj rozrywki na otwartym powietrzu. Były one zamaskowaną formą dawkowanych ćwiczeń ruchowych. Przy urządzaniu ogrodu jordanowskiego zwracano uwagę, by zajmował więk- szy teren, pokryty trawnikami, tak by dzieci podczas zabaw, nie wznie- cały kurzu. Liczba kolonij wypoczynkowych w r. 1936 wynosiła 1491, skorzystało z nich 124.994 dzieci. Liczba kolonij leczniczych – 42, skorzystało z nich 8.377 dzieci. Liczba półkolonij wynosiła w r. 1936 – 1931, dzieci w nich – 190.175. W r. 1933 urządzono także kolonie i półkolonie zimowe dla 21.400 dzieci, w r. 1936 kolonij zimowych nie było. [przypisy: , gabinety stomatologiczne, sklep kolagen, pierścionek zaręczynowy ]

Comments Off

« Previous Entries