Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

Posts Tagged ‘fizjoterapia’

W Klinice Chorób Psychicznych Akademii

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W Klinice Chorób Psychicznych Akademii Medycznej w Gdańsku widzie- liśmy dwukrotnie zamroczenie u osobnika po urazie czaszki. W czasie zamro- czenia chory twierdził, że mianowany został generałem lotnictwa i zachowywał się zgodnie z tą osobowością. Na pytanie, jak to się stało, że on, człowiek bez wykształcenia, został wyniesiony na tak wysokie stanowisko, odpowiadał, że sam się temu dziwi, ale skoro otrzymał mianowanie, musi być posłuszny roz- kazom. Chory ten mial więc częściowo poczucie dawnej osobowości. Natomiast w okresach poza zamroczeniami nic z tych urojeń nie zdradzał, nie pamiętał ich i śmiał się krytycznie, gdy mu o nich opowiadano. Czasem z okresu psychozy pozostają luźne, zamazane, nibysenne lub fragmentaryczne wspomnienia, prze- ważnie zupełnie obce osobowości prawidłowej. . Rozpoznanie opierać się musi na jak naj szerszej podstawie. Ważne są wiadomości w wywiadzie o napadach drgawkowych w latach dziecięcych lub przed psychozą, o typowych cechach charakteru padaczkowego z typowymi obja- wami neuropatycznymi: pavor nocturnus. enuresis, somnambulizm, mówienie przez sen, działania popędowe w rodzaju poriomanii, nietolerancja alkoholowa, impulsywność, porywczość, pedanteria, bigoteria, egotyzm, objawy otępie- niowe itd. Wśród znamiennych cech psychozy zwrócić trzeba uwagę głównie na nagły początek, zmianę osobowości, charakterystyczne sensorium, nieobec- ność omamów (o ile chodzi o zamroczenie czyste), zborność zachowania, lepkość afektywną z zaleganiem, drażliwość, dezorientację, typowe zachowanie się czyn- ności pamięciowych. Gdy trzeba ustalić rozpoznanie po przeminięciu psychozy, należy zwrócić uwagę na nagły koniec, czasem z oznakami snu końcowego, niepamięć, często o cechach niepamięci wstecznej, niekiedy obecność wysp pamięciowych, która pozwala na wylączenie symulacji. Symulanci nie wiedzą o możliwości zacho- wania się szczątków wspomnień i nigdy się do nich nie przyznają. Jest to ważne zwłaszcza przy rozpoznaniu różnicowym upojenia patologicznego. [hasła pokrewne: , olej do włosów, fizjoterapia, olejek kokosowy na włosy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘fizjoterapia’

W Klinice Chorób Psychicznych Akademii

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

1. O zamroczeniu jasnym mówimy wówczas, gdy zwężenie świado- mości jest stosunkowo nieduże, a samo sensorium wykazuje bardzo nieznaczne przyćmienie, tak że chory zdolny jest do zbornych działań i nie podpada w wyż- szym stopniu swoimi zaburzeniami psychicznymi. Tutaj przeważnie należą na- przemienne rozdwojenia osobowości, w których często urzeczywistniają się po- pędy wędrowcze (poriomania), a także inne działania impulsywne. jak pyro- mania, rzadziej kleptomania itd. W stanach jasnego zamroczenia przejawiają się czasem zboczenia płciowe, obce osobowości podstawowej albo skłonności przestępcze. 2. Zamroczenie z głębszym przyćmieniem świadomości jest częstsze niż zamroczenie jasne. Zamroczenia po napadach padaczkowych przebiegają przeważnie według tego typu. Możliwe że przypadki przebiegające z silnym lękiem, podnieceniem psychoruchowym, całkowitą dezorientacją i ro- zerwaniem związków myślowych, a także z afektem bezradności, zależą od składnika zamąceniowego o charakterze zespołu amentywnego. Byłby to wów,- czas zespól psychotyczny mieszany. 3. Stany somnabuliczne, z którymi prawdopodobnie spowinowaco- ne są zamroczenia histeryczne i hipnotyczne, są w pewnej mierze podobne do zamroczeń jasnych. W lekkich przypadkach somnambu- lizmu, czyli lunatyzmu, może chodzić tylko o mówienie przez sen. Z osobą mó- wiącą przez sen można, przy odpowiednim dostosowaniu intonacji głosu, nawią- zać rozmowę, której treść da nam wgląd w stan sensorium śpiącego. Okazuje się, że nie jest ono zbytnio przyćmione, tak iż możliwa jest dość składna roz- lowa. Można stwierdzić całkowitą dezorientację we wszystkich kierunkach włącznie z głęboką zmianą osobowości. W pewnych przypadkach udaje się na- wiązać z osobnikiem łączność hipnotyczną, przy czym można stwierdzić, że ni- czym istotnym somnambulizm (polskie miano – sennowłóctwo) nie różni się od hipnozy uzyskanej zwykłą drogą . [więcej w: , bielizna damska sklep internetowy, olejek makadamia, fizjoterapia ]

Comments Off

« Previous Entries