Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

Posts Tagged ‘dezynsekcja warszawa’

Dla zwalczania gruzlicy wezlów chlonnych

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dla zwalczania gruźlicy węzłów chłonnych powo- lano do życia kolonie lecznicze w miejscowościach kąpielisko- wo-klimatycznych. Powstały One w Busku (kąpiele siarczano-słone), Cie- chocinku (solanki), Inowrocławiu (solanki), Rabce (kąpiele solankowo- jodowe), Rymanowie (solanki), Solcu (kąpiele siarczano-słone) i innych. Wśród nich na czoło wybiła się czynna cały rok “Kolonia lecznicza dzie- cięca w Busku im. dra med. rektora J. Brudzińskiego przy zdroju w Bu- sku” – “Górka”. Powstała ona głównie dzięki niezmordowanym wysił- kom dra Szymona Starkieioicza. Wzorowe sanatorium dzienne posiadała Warszawa w Amelinie przy I Miejskiej Stacji Higieny Zapobiegawczej. Jako jedno z pierwszych powstało takie półsanatorium także w Busku przy kolonii leczniczej “Górka”. Prócz kolonii, półkolonii, ogrodów miejskich i podmiejskich ogródków robotniczych powołano do życia prewentoria, szkoły na otwar- tym powietrzu, sanatoria i zwrócono szczególną uwagę na poradnie prze- ciwgruźlicze jako na centralne ogniwo w łańcuchu instytucji: przeciwgru- źliczych. Prewentoriów w d. 1. L 1937 mieliśmy 28 z liczbą łóżek 2.078. Tak mała pojemność była przyczyną, że czas pobytu dzieci w prewen- torium trwał zwykle tylko od 1 do 3 miesięcy. Wydział Opieki Społecz- nej i Zdrowia Publicznego rozszerzył wskazania do wysyłania dzieci do prewentorium przez kierowanie następujących ich kategorii: 1. dzieci ze środowisk gruźliczych; 2. dzieci po przebytych naciekach okołoogniskowych, po wysiękowym zapaleniu opłucnej po rumieniu guzowatym; po wysiękach w miąższu płucnym, jeżeli od chwili wysiewu nie upłynęło 2-3 lat; 3. dzieci, u których systematycznym badaniem odczynów tuberkuli- nowych stwierdzono zakażenie się gruźlicą w ostatnich 2 latach; 4. w miarę możności dzieci, które przestały stykać się z chorym na gru- źlicę wykrztuszającym prątki, zwłaszcza dziewczęta przed dojrzewaniem płciowym. [podobne: , badania psychologiczne, dezynsekcja warszawa, integracja sensoryczna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘dezynsekcja warszawa’

Dla zwalczania gruzlicy wezlów chlonnych

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Akcję zwalczania gruźlicy w Polsce w okresie przed r. 1939 prowa- dziły Towarzystwa Przeciwgruźlicze. Pracowały one 2N związku z władzami rządowymi, samorządowymi i instytucjami Opieki. Społecznej, Towarzystwa terytorialne były połączone w związki woje- wódzkie. Na czele całej akcji społecznej stał od r. 1924 Polski Związek Pzeciwgruźliczy (P. Z. P.). Była to centralna organizacja społeczna, która utrzymywała łączność z ruchem przeciwgruźliczym mię- dzynarodowym, kierowanym przez Międzynarodowy Związek Przeciw- gruźliczy. Członkami Polskiego Związku Przeciwgruźliczego były Zwią- zki Wojewódzkie Przeciwgruźlicze, żydowskie Towarzystwo “Brijus” Towarzystwo ochrony zdrowia ludności żydowskiej w Polsce (T. O. Z) i “Marpe”. Związek pracował w ścisłym porozumieniu z naczelnymi- wła- dzami Państwowej Służby Zdrowia. Zadaniem jego- było uświadamiać o gruźlicy ludność bezpośrednio i za pośrednictwem towarzystw przeciw- gruźliczych terytorialnych oraz związków wojewódzkich, zespalać i uzgad- niać działalność towarzystw i innych instytucji społecznych, samorzą- dowych i ubezpieczeniowych, doradzać w sprawach organizacji walki z gruźlicą, przygotowywać wykwalifikowany personel lekarski, i pielęg- niarski, troszczyć się o środki na cele akcji przeciwgruźliczej i w ogóle skupiać całą akcję przeciwgruźliczą. W tym celu Polski Związek Prze- ciwgruźliczy wydawał broszury o gruźlicy, ulotki, tablice, plakaty, filmy, pocztówki, urz ądzał odczyty, wystawy objazdowe i przenośne, dopomagał towarzystwom w pracy miejscowej, przygotowywał instrukcje dla insty- tucji przeciwgruźliczych, wydawał opinię w sprawach zwalczania gru- źlicy na żądanie instytucji Oraz urzędów państwowych i samorządowych. Dla propagandy i dla zwiększenia funduszów Polski Związek Przeciw- gruźliczy organizował co rok od-r. 1925 dni przeciwgruźlicze, a dla zwięk- szenia zainteresowania gruźlicą wśród lekarzy i pogłębienia ich wiedzy w tej dziedzinie – od r. 1925 Ogólnopolskie Zjazdy Przeciwgruźlicze, na każdym z których omawiano temat biologiczny, kliniczny i społeczny. Dla ułatwienia lekarzom śledzenia dorobku naukowego w dziedzinie gru- 7licy wydawał Związek od r. 1926 dwumiesięcznik “Gruźlica”. Prócz prac oryginalnych czasopismo to zawierało. liczne streszczenia z piśmiennictwa wszechświatowego o gruźlicy. Prócz tego Związek wydawał podręczniki i monografie naukowe z dziedziny badań gruźlicy – laboratoryjnych, klinicznych, statystycz- nych i społecznych. [patrz też: , uprawnienia sep, Prywatne przedszkole Kraków, dezynsekcja warszawa ]

Comments Off