Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

Posts Tagged ‘biustonosze do karmienia’

Fazy podniecenia psychoruchowego czasem nie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Fazy podniecenia psychoruchowego czasem nie ma, zwłaszcza w zamrocze- niach nie poprzedzonych napadami drgawkowymi i ciężkimi schorzeniami cie- lesnymi. Szczególnie w zamroczeniach jasnych łączność intelektualna i uczu- ciowa z otoczeniem jest od samego początku możliwa. Ludzie, którzy nie znali chorego przed psychozą, mogą nie zauważyć przemian osobowości. Zachowanie chorego jest dość składne i zewnętrznie dość dostosowane do jego położenia. Na przykład laicy, którzy w sądzie występują jako świadkowie, nierzadko po- dają, że w zachowaniu oskarżonego nic chorobliwego nie zauważyli. Badając chorego psychiatrycznie możemy jednak stwierdzić niedokładną orientację, zwol- nienie toku myślenia, ubóstwo idei, obniżenie zdolności pojmowania, mowę powolną, nieporadną”, pełną perseweracji, a nawet objawów parafatycznych. Afekt bywa obojętny lub tępy, czasem jednak podrażniony lub euforyczny. Z zasady nie “gtwierdza się chwiejności afektywnej, raczej skłonność do lep- kiego” zalegania afektów przy dużej drażliwości i wybuchowości. Także inne cechy charakteru padaczkowego ulegają zaostrzeniu. Pole świadomości cho- rych jest mocno zwężone, sytuacja zmieniona urojeniowo. Szczególnie w za- mroczeniu jasnym chorzy zdolni są do skoordynowania działań, do obmyślenia przestępstwa w szczegółach i do zacierania jego śladów, do składnego wykony- wania czynności związanych z podróżą, z nowo przyjętą pracą itd. W obrębie okresu zamroczenia istnieje ciągłość pamięciowa, jednakże wskutek upośledze- nia zdolności zapamiętywania i przypominania nie wszystkie przeżycia ulegają utrwaleniu. “Ciągłość pamięciowa z okresu osobowości prawidłowej przerywa się tylko w ciężkich zamroczeniach. Najczęściej ciągłość ta w pewnym stopniu jest utrzymana, lecz wspomnienia bywają urywkowe, mgliste, niedokładne. Zamroczenie, które trwać może od kilkunastu minut do wielu tygodni, jak nagle się zaczyna, tak nagle się kończy czasem po śnie końcowym, częściej jed- nak nagłym ocknięciem, Przeżycia psychotyczne ulegają zupełnej lub niemal zu- pełnej niepamięci, chociaż mogą odżyć w następnym •zamroczeniu. Jeżeli roz- dwojenie osobowości pociąga za sobą wytworzenie się nowej, urojonej osobo- wości, to może ona w następnym zamroczeniu powrócić z całą konsekwencją logiczną. Zazwyczaj osobowość rozszczepienna stapia się z pierwiastkami oso- bowości podstawowej, natomiast nigdy odwrotnie, Mianowicie w osobowości podstawowej nie da się odszukać śladów osobowości urojonej z czasów zamro- czenia. [przypisy: , klimatyzacja precyzyjna, catering dietetyczny, biustonosze do karmienia ]

Comments Off