Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

Posts Tagged ‘Balsam Johnson’

Do badania uzywa sie dawnej

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Do badania używa się dawnej tuberkuliny Kocha (AlttubeTkulin) lub tuberkuliny amerykańskiej w po- staci oczyszczonej pochodnej proteinowej. Odczyn tu- berkulinowy bada się śródskórną próbą Marrtoux w rozcieńczeniu 1 :10.000. W razie ujemnego, wyniku próbę powtarza -się po tygodniu z roz- cieńczeniem 1:1.000. Jeżeli i tym razem odczyn Mantoux wypada ujemnie, po upływie tygodnia wykonuje się odczyn Mantoux z rozcieńczeniem 1 :100. Dopiero ujemny wynik z tym rozcieńczeniem przemawia przeciwko uznaniu badanej osoby za zakażoną gruźlicą i uprawnia do szczepienia za- pobiegawczego. Celem sprawdzenia skuteczności szczepienia wykonuje się odczyn śródskórny Mantoux w rozcieńczeniu 1 : 1.000 u szczepionych doustnie w 10-12 tygodniach po szczepieniu, u szczepionych zaś doskórnie lub metodą skaryfikacyjną – w 6 tygodni po nim. Ujemny wynik odczynu powinien być wskazówką do ponownego szczepienia. Aż do uzyskania odporności w związku ze szczepieniem, a więc przez 5-12 tygodni, a przynajmniej przez 4 tygodnie, powinno się szczepie- nego odosobnić od wszelkiej styczności z chorymi na gruźlicę. Dotyczy to zwłaszcza niemowląt. Odosobnienie jest niezbędne, ponieważ już kil- korninutowa styczność nieuodpornionego jeszcze niemowlęcia z chorym na gruźlicę otwartą wystarcza do jego zakażenia. Dla niemowlęcia jest szczególnie niebezpieczne obcowanie z matką chorą na gruźlicę, zwła- szcza że u nas prowadzi się tak często długie rozmowy w pobliżu kołyski dziecka. Ochrona szczepionego przed zakażeniem gruźlicą wymaga jeszcze dal- szych ostroźności, a to wobec tego, że szczepionka B.C.G. uodparnia tylko na . umiarkowane zakażenie wtórne zjadliwymi prątkami Kocha, nato- miast nie wywołuje odporności na masywne i bardzo częste zakażenia. Odporność utrzymuje się tylko przez pewien okres czasu – od roku naj- wyżej do 5 lat. Stąd powstaje konieczność rewakcynacji, o czym była już mowa, oraz stwarzania takich warunków, by szczepiona osoba i po uzyskaniu odporności stykała się jak najmniej z chorymi-na gruźlicę, zwłaszcza wykrztuszającymi dużo prątków – przynajmniej w okresach życia Szczególnie niebezpiecznych przy ponownym zakażeniu prątkami gruźlicy. Na odwrót zakażenia rzadkie i łagodne wywołane wtargnie- ciem do ustroju niewielkiej liczby prątków Kocha, zwiększają nabytą przez szczepienie odporność na ponowne zakażenie z zewnątrz, a może z wewnątrz, [patrz też: , Balsam Johnson, ból pleców, protetyka ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Balsam Johnson’

Do badania uzywa sie dawnej

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Prowadząc akcję wykrywania gruźlicy w najwcześniejszym okresie, powinna poradnia dopomagać w tym także lekarzom wolnopraktykują- cym, szkolnym i in. w tych przypadkach, w których dla rozpoznania niezbędne są badania dodatkowe w postaci badania radiologicznego, ba- dania szybkości opadania krwinek itd. Stała opieka poradni nad chorymi zarejestrowanymi ma na celu dobro chorego i jego otoczenia. Akcja zapobiegawcza poradnii powinna dotyczyć przede wszystkim dzieci i młodzieży przebywającej w środowisku gru- źliczym. Nie mniejszą troską powinna poradnia otoczyć dziatwę z rodzin gruźliczych, a także tych, u których odczyn tuberkulinowy przy nieobec- ności gruźlicy czynnej jest dodatni lub są ślady po przebytej gruźlicy kości, stawów, węzłów chłonnych itd. Stwierdzenie przebytego zapale- nia opłucnej lub otrzewnej, jako, powstającego bardzo często n.a tle za- każenia prątkami gruźlicy, wymaga akcji zapobiegawczej, pomimo nawet niewykrycia ogniska gruźlicy czynnej, a zatem poradnia ma kierować także dzieci i młodzież do szkół na otwartym powietrzu, prewentoriów, kolonij, półkolonij i stosować w ogóle omówione już środki, które mają za zadanie wzmocnić ustrój. Dla dorosłych służą do tego celu półsana- toria dzienne i zwłaszcza nocne, częste wypoczynki w· zdrowej miejsco- wości, umożliwienie przebywania poza pracą na otwartym powietrzu itp. Ochrona otoczenia przed zakażeniem wymaga kierowania chorych z czynną gruźlicą płuc do zakładów leczniczych. Zwłaszcza jest nakazem ze stanowiska racjonalnej walki społecznej z gruźlicą, by każdy suchotnik z daleko posuniętymi zmianami w płucach, obficie wykrztusza- jący prątki gruźlicy, był umieszczony w zakładzie leczniczym. Tym bar- dziej nie powinien chory na gruźlicę umierać w domu. Niestety , wobec szerokiego rozpowszechnienia się gruźlicy i stosunkowo małej liczby łóżek przeznaczonych dla niej w, zakładach leczniczych nie zawsze można na razie zadośćuczynić tej zasadzie. tak iż chory zakażający otoczenie po- zostaje często nadal w swym mieszkaniu. W takim stanie rzeczy do obo- wiązków poradni należy dokładnie pouczyć chorego i jego otoczenie, jak powinno się zachowywać dla uniknięcia zakażenia. [przypisy: , Balsam Johnson, odwrócona osmoza, artykuły fryzjerskie ]

Comments Off

« Previous Entries