Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

Posts Tagged ‘badania psychologiczne’

Czasem psychoza zaczyna sie od

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Czasem psychoza zaczyna się od nie określonego niepokoju, lęku, który ma dążność do doszukania sobie przedmiotu ex post. Wówczas matka uprzytomni sobie, że boi, się o zdrowie dzieci, inni chorzy wiążą lęk z myślami hipochon- drycznymi, religijni chorzy trapią się o swoje zbawienie. Myśli takie. miewają cechy natrętnych. Sny ponurej treści odbierają chorym również dobre samopo- czucie, zwłaszcza sny z lękiem. Rzecz znamienna, że w cyklofrenii zwiastuny takie mogą zapowiadać niekoniecznie fazę depresyjną, czasem też i fazę ma- niakalną. Czasem stopniowo poprzez bezsenność, brak łaknienia, coraz gorsze samopoczucie i niepokój, a czasem nagle rozwija się pełny obraz melancholii. W cyklofrenii stan maniakalny może się w ciągu doby przeistoczyć w melan- cholię i na odwrót. Robi to niezapomniane wrażenie: rozstajemy się jednego dnia z chorym maniakalnym, mamy jeszcze przed oczyma jego zaróżowioną twarz, żywą grę mimiki, roziskrzone oczy, wesoły wyraz twarzy, żywe ener- giczne ruchy, a następnego dnia zastajemy go przygarbionego, zahamowanego, o zgnębionym, trwożliwym wyrazie twarzy. Chory płacze bez łez, jest blady, ma “gęsią skórkę”, milczy albo odpowiada powoli, półtonem, czasem szlocha, wypowiada liczne skargi, użala się na bezsenność, zaparcia stolca, lęk, “gniot”. Czasem rozszerzone szpary powiekowe zdradzają lęk, czasem szpary powiekowe są zwężone lub chorzy mają oczy spuszczone. W dużym odsetku przypadków ciężkiej melancholii stwierdza się fałdę Veragutha. Zwolniony tok myślenia chorych obraca się dokoła własnego nieszczęścia. Zahamowaniu ulegają wszyst- kie czynności psychiczne. Przy badaniu inteligencji popełniają melancholicy mniej błędów niż chorzy maniakalni, lecz praca umysłowa posuwa się bardzo wolno naprzód. Zdolność przypominania jest czynnościowo upośledzona, orientacja zachowana, uwaga wskutek monoideizmu z trudem da -się oderwać od smutnych tematów osobis- tych. [więcej w: , wkładki sfp, opieka medyczna, badania psychologiczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘badania psychologiczne’

Czasem psychoza zaczyna sie od

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Prócz odosobnienia chorego na otwartą gruźlicę płuc i dokładnego zbadania przypadków podejrzanych o gruźlicę, zadanie szpitala polega na niezwłocznym rozpoczęciu właściwego leczenia. Dla sprostania temu szpital powinien być tak wyposażony, żeby mógł stosować wszystkie no- woczesne metody badania i leczenia z metodami leczenia chirurgicznego włącznie, i powinien być kierowany przez wytrawnego ftizjologa posia- dającego dostateczne doświadczenie przede wszystkim w chorobach. we- wnętrznych u dorosłych i dzieci. Zatem w szpitalu w odpowiednich przy- padkach rozpoczyna się leczenie odmą opłucną, którego dalszy ciąg po wyjściu chorego ze szpitala przekazuje się poradni. W szpitalu płucnym pozostaje chory aż do czasu przeniesienia go do sanatorium lub do chwili, gdy niebezpieczeństwo zakażenia przez niego otoczenia minie. Tak pojęta rola szpitali w walce z gruźlicą wymaga odpowiedniej ich rozbudowy. By akcja przeciwgruźlicza spełnić mogła należycie swe za- dania, liczba łóżek gruźliczych powinna odpowiadać liczbie zgonów z gruźlicy, a niektóre Towarzystwa Przeciwgruźlicze żądają nawet 2 łó- żek na każdy zgon w ciągu roku. Znaczenie sanatoriów w walce z gruźlicą polega przede wszyst- kim na tym, że umieszczenie chorego w sanatorium usuwa ognisko gru- źlicze, szerzące zarazę, oraz. że chorzy łatwiej przyswajają sobie tuta] zasady leczenia higieniczno-dietetycznego gruźlicy, a przez odosobnienie od rodziny oraz obowiązków i trosk codziennego życia stan chorych po- prawia się szybciej. Po opuszczeniu sanatorium chorzy, pouczeni w nim, zachowują nadal środki ostrożności, by nie zarazić otoczenia. Początkowo przez długi czas przeznaczano do sanatorium tylko chorych we wczesnym okresie choroby, zwłaszcza zaś chorych z postaciami krwiopochodnymi gruźlicy płuc oraz ozdrowieńców po zapaleniu opłucnej. Dość znaczną część chorych w sanatoriach stanowili także chorzy z mylnym rozpozna- niem gruźlicy szczytów płuc oraz węzłów wnękowych. Tym się tłu- maczą bardzo dobre wyniki statystyczne wielu sanatoriów. Z czasem za- patrywanie na rolę sanatoriów w walce z gruźlicą uległo zmianie. Współ- czesne sanatoria są już zakładami, w których pod kierunkiem doświad- czonych specjalistów stosuje się wszystkie metody leczenia łącznie z no- woczesnymi metodami chirurgicznymi. Toteż nowoczesne sanatoria ni- czym się nie roznią od należycie urządzonych szpitali płucnych lub od- działów płucnych i dlatego przyjmują chorych na wszelkie postaci gru- źlicy płuc, nie wyłączając przypadków cięźkich. Wyjątek stanowią cho- rzy, którym leczenie nie może już przynieść żadnej istotnej poprawy. Zatem nie należy kierować do sanatoriów chorych, dotkniętych ostrym serowatym zapaleniem płuc odoskrzelowych lub rzekomopłatowym, su- chotami płuc wyniszczającymi, gruźlicą płuc, powikłaną wrzodziejącą gruźlicą krtani lub jelit itd, Takich chorych należy kierować do szpitali. Od szpitali i oddziałów płucnych różnią się sanatoria jedynie wa- runkami klimatycznymi. [podobne: , Bielizna nocna damska, badania psychologiczne, ubranka dla niemowląt ]

Comments Off

« Previous Entries