Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

Uswiadamiano sobie, ze akcja zwalczania

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Uświadamiano sobie, że akcja zwalczania gruźlicy jako klęski spo- łecznej wymaga nie tylko zrozumienia i dobrej woli ludności, nie tylko dobrze przemyślanych, pozbawionych doktrynerstwa przepisów i rozpo- rządzeń, dających się wykonać w praktyce, ale także wytężonego wy:.. siłku finansowego państwa i społeczeństwa. Uznano, że funduszów, prze- znaczonych na tę akcję, nie wolno dzielić niesłusznie ani zużywać nie- celowo. Dążono zatem do stworzenia racjonalnego programu i planu ca- łej organizacji przeciwgruźliczej z wybitnym działem społeczeństwa, przy tym tak skoordynowanego, by różne instytucje nie przeszkadzały sobie w pracy i by cała akcja w państwie osiągnęła naj- większe wyniki przy rozporządzalnych funduszach. Niestety, pomimo prac w kierunku uzdrowienia pod tym względem stosunków, które panowały w organizacji walki z gruźlicą, nie uległy one do r. 1939 poprawie od czasu prób, podjętych na I Ogólnopolskim Zjeździe Przeciwgruźliczym w Krakowie w r. 1926. Nie posunęło tej sprawy naprzód utworzenie w r. 1927 z inicjatywy Polskiego Związku Przeciwgruźliczego osobnej komisji znawców z ramienia Związku i Ogólnopaństwowego Związku Kas Cho- rych ani uchwała IV Ogólnopolskiego Zjazdu Przeciwgruźliczego w r. 1931 o najrychlejszym sprzężeniu akcji przeciwgruźliczej, prowadzonej przez instytucje rządowe, samorządowe, społeczne i zakłady ubezpieczeń społecznych. Wyjątek stanowiła Łódź z jej “Radą Naczelną Walki z Gru- źlicą”, która jako emanacja Zarządu Miejskiego, Kasy Chorych i Robot- niczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci obejmowała swoją działalnością miasto Łódź. Zdano sobie wreszcie sprawę, że kierownictwo całej akcji przeciwgru- źliczej, musi być na drodze ustawodawczej skupione w jednej in- stytucji, dla której powinno się tworzyć trwałe podstawy finansowe, a w której czynniki społeczne byłyby należycie reprezentowane z głosem decydującym. [hasła pokrewne: , olej do włosów, opieka medyczna, przydomowe oczyszczalnie ścieków ]

Comments Off

Osobne rozporzadzenia zakazywaly dopuszczania do

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Osobne rozporządzenia zakazywały dopuszczania do pracy osób chorych na gruźlicę przy wyrobie, przewozie i sprzedaży mleka, mięsa, mąki i ich przetworów oraz normowały w ogólnych zarysach wymagania do- tyczące budowy obór, kontroli nad mleczarniami itd. Wszystkie te rozporządzenia i przepisy stały na poziomie współczesnej wiedzy o gruźlicy. Niestety, wiele z nich pozostało tylko przepisem pa- pierowym i nakazem niewykonalnym. Najistotniejszą tego przyczyną było obok niedostatecznych funduszów zbyt małe uświadomienie nawet oświeconych warstw społeczeństwa o istocie gruźlicy i konieczność jej zwalczania, zwłaszcza przez zapobieganie. Sprawa ta pozostała nadal ważna i pilna i wymagała szeroko zakrojonej i planowej akcji w tym kierunku, przede wszystkim wpajania zasad higieny wychowankom, seminariów nauczycielskich oraz duchownych. Same bowiem wykłady teoretyczne nie odnoszą wielkiego skutku, jeżeli nie są poparte grun- townym, praktycznym zaznajamianiem z zasadami higieny i ich donio- słośclą dla zdrowotności narodu. Odczuwało się potrzebę prowadzenia akcji uświadamiającej wśród dzieci i dorosłych. Od takiej bowiem akcji można oczekiwać podniesienia o wiele szybciej poziomu kulturalnego kraju i należytego spełniania przez ludność celowych rozporządzeń i przepisów, które w tych warunkach są ciężarem tylko dla tych, którzy nre chcą dla jakichś względów im podporządkować się. Do tego czasu trudno w ogóle oczekiwać, by w krótkim czasie wszedł w życie cho- ciażby.taki skromny postulat, jak spożywanie mleka tylko po jego prze- gotowaniu. Zdawano sobie sprawę, że szeroko rozwinięta i prowadzona sprężyście i wytrwale akcja uświadamiania ludności powinna dotyczyć bez wyj ątku wszystkich warstw narodu obejmując mieszkańców miast i wsi i mieć na względzie podniesienie kultury higienicznej w ogóle, bez wyłącz- nego zwężania sprawy tylko do gruźlicy, a w zakresie gruźlicy nie ogra- niczać się do samej tylko gruźlicy płuc, ale uwzględniać także gruźlicę kostno-stawową, skórną itd. [patrz też: , fizjoterapia, rwa kulszowa, olejek arganowy do włosów ]

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »