Kosmetyki naturalne
Zdrowe i naturalne kosmetyki ekologiczne jakie wybrać ?

Rodzinna agregacja niskiej masy urodzeniowej wśród białych i czarnych w Stanach Zjednoczonych ad 5

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Podobne wyniki uzyskano, gdy analizę podzielono na podstawie wieku matki, parzystości, wykształcenia, masy ciała przed ciążą i wzrostu (dane nieukazane). Tabela 4. Tabela 4. Skorygowane wskaźniki szans i 95 procent przedziałów ufności dla skojarzonego związku mas urodzeniowych matki i dziecka z indeksem ryzyka związanego z bardzo niską lub umiarkowaną masą urodzeniową, przedwczesnym porodem i opóźnieniem wzrostu wewnątrzmacicznego Indeks Rodzeństwo dziecka, według grupy analitycznej. Aby dokładniej zbadać, czy korelacje między masą urodzeniową matki i jej dzieci oraz pomiędzy rodzeństwem były zależne od szybkości wzrostu wewnątrzmacicznego lub czasu trwania ciąży, przeprowadziliśmy dodatkowe analizy. Read the rest of this entry »

No Comments »

Rodzinna agregacja niskiej masy urodzeniowej wśród białych i czarnych w Stanach Zjednoczonych czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Korelacje wzrosły odpowiednio do 0,45 i 0,49 wśród rodzeństwa urodzonego kolejno. Surowa korelacja między masą urodzeniową matki a masami urodzeniowymi indeksu rodzeństwa dziecka wynosiła 0,23 dla białych (P = 0,001) i 0,20 dla czarnych (P = 0,001). Tabela 2. Tabela 2. Wyniki urodzenia wśród rodzeństwa dzieci z Indeksu, po klasyfikacji do czterech grup badawczych według masy urodzeniowej matki i dziecka indeksu. Read the rest of this entry »

No Comments »

Rodzinna agregacja niskiej masy urodzeniowej wśród białych i czarnych w Stanach Zjednoczonych cd

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Błędy standardowe oszacowano za pomocą metody wykorzystującej uogólnione równania szacunkowe w celu dostosowania korelacji między rodzeństwem w masie urodzeniowej i wieku ciążowym.16 Podobne podejście zastosowano do oceny ryzyka bardzo niskiej lub umiarkowanie niskiej masy urodzeniowej, porodu przedwczesnego i wzrostu wewnątrzmacicznego opóźnienie. Gdy rozważano bardzo niską masę urodzeniową i umiarkowanie niską masę urodzeniową, stosowano grupę odniesienia dla niemowląt o masie urodzeniowej 2500 g lub więcej. Ryzyko związane z niską masą urodzeniową, opóźnieniem wzrostu wewnątrzmacicznego i wcześniactwem wśród rodzeństwa dzieci z indeksów badano w czterech grupach określonych następująco, w zależności od masy urodzeniowej matki i dziecka wskaźnikowego: grupy, w której ani matka, ani wskaźnik dziecka miał niską masę urodzeniową (grupa 1), grupę, w której tylko matka miała niską masę urodzeniową (grupa 2), grupę, w której tylko wskaźnik dziecka miało niską masę urodzeniową (grupa 3), oraz grupę, w której zarówno matka, jak i dziecko z indeksem miały niską masę urodzeniową (grupa 4). Nasza ocena interakcji między masą urodzeniową matki a wagą dziecka indeksu została oparta na założeniu, że nie było interakcji w skali dodatku. Istotność statystyczną tego interaktywnego efektu badano za pomocą statystyki z, którą opisali Hogan i współpracownicy17. Read the rest of this entry »

No Comments »

Rodzinna agregacja niskiej masy urodzeniowej wśród białych i czarnych w Stanach Zjednoczonych ad

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Z 9953 kobiet w kohorcie 9055 było czarnych lub białych; 2192 (24 procent) nie zgłosiło własnych wag urodzeniowych. Spośród 6863 pozostałych kobiet, 3219 (47 procent) miało dwa lub więcej pojedynczych żywych urodzeń w czasie badania. Sześćdziesiąt siedem z tych kobiet zostało wykluczonych, ponieważ brakowało danych dotyczących matki lub noworodków lub dzieci miały masę urodzeniową poniżej 500 g. Te dodatkowe wyłączenia zmniejszyły ostateczną próbę do 3152 kobiet. W analizie uwzględniono tylko pojedyncze porody żywych osobników. Read the rest of this entry »

No Comments »

« Previous Entries Next Entries »